Jakad István: Harcunk a szlovakizmusokkal, 4.rész

Mikor küldetésposlanie?

 

Úgy látszik, a küldetés szó használata is örökzöld témája marad nyelvművelésünknek. Szlovákiai magyarjaink ugyanis a szlovák poslanie főnév általános magyar megfelelőjének vélik, s a magyar szövegeikben ugyanolyan jelentésekben, jelentésvonatkozásokban használják, mint amilyenekben az említett szlovák főnév előfordul a szlovák szövegekben. Már régebben is találkozhattunk vele ilyen kifejezésekben: az értekezlet küldetése, az ünnepély küldetése, a Fábry-díj küldetése, a sportlétesítmény küldetése, az épület küldetése; a múltban arról is olvastam egy szlovákiai magyar lapban, hogy a szárnyvasutak is teljesítették küldetésüket; sőt arról is: a tisztítószerek szépen sorakoznak, csatarendbe állítva várják küldetésüket. Amikor – néhány évvel ezelőtt – azt fejtegette egy-egy szerző, hogy az igényelt magyar egyetemnek is fontos társadalmi küldetése lenne nálunk, már akkor is berzenkedett a nyelvérzékem, s inkább az egyetem rendeltetéséről, szerepéről olvastam volna szívesebben, mert az intézményeknek rendeltetésük, társadalmi szerepük, céljuk, esetleg társadalmi feladatuk van inkább, mint küldetésük. Az ellen a fogalomkapcsolás ellen azonban, hogy a szárnyvasutaknak is küldetésük volna, szinte tiltakozik nyelvérzékünk. Aki ilyet leír, annak alaposabb a szlovák nyelvi felkészültsége, mint a magyar nyelvi műveltsége. Ez persze önmagában még nem bűn. Akkor válik azzá, ha az ilyen nyelvi kulturáltsággal – vagy inkább kulturálatlansággal – magyar lapok hasábjain terjeszti az efféle nyelvhasználati hibákat.

Kétségtelen, magyar újságíróinknak fordításelméleti ismeretekkel is kell rendelkezniük. Az pedig a fordítás ábécéjéhez tartozik, hogy egy-egy idegen elem, ez esetben szlovák szó magyar megfelelőjének a megkeresése nem az idegen szó szerkesztettségének alapján történik, hanem e szó jelentésének megfelelő magyar szót kell megkeresni. Vizsgáljuk meg, hogy a küldetés mikor lehet s mikor nem lehet megfelelője a poslanie szlovák szónak!

Alaposabb nyelvtani ismeretekkel nem rendelkező magyarjaink is „érzik”, hogy a poslanie főnév a poslať (küld) igének a származéka. Anélkül próbálják azonban a poslanie magyar megfelelőjét megtalálni, hogy pontosabban ismernék a szlovák főnév jelentését. Úgy vélik, hogy ha ez kapcsolatban áll a poslať (küld) igével, akkor a magyarban is olyan főnév felel meg neki, amelyik a küld ige származékának tekinthető. Így esik választásuk a küldetés-re. Csakhogy ez a módszer – bármennyire logikusnak látszik is – mechanikus, mert nem számol azzal a körülménnyel, hogy a szavak jelentéskörét minden nyelv maga alakítja ki a szó használata útján. A szlovákban két igealak fejezi ki azt az igei jelentést, amelyet a magyar küld-höz kapcsolunk; az egyik a posielať, a másik a poslať. Mindkettőnek van főnévi származéka: az egyiké a posielanie, a másiké a poslanie. A posielanie főnévnek a jelentése tükrözi elsősorban az igétől származó jelentést, ezért a küldetés főnévvel fordítjuk magyarra. A poslanie jelentése eléggé eltávolodott a poslať-nak a ’küld’ jelentésétől. Annyira átvitt értelművé vált a szó, hogy a szlovák értelmező szótárokban – akár a Slovník slovenského jazyka, akár a Krátky slovník slovenského jazyka című művet lapozzuk is fel – ezeket a jelentésmeghatározásokat olvashatjuk: úloha, určenie, vagyis feladat, rendeltetés. Mivel feladata és rendeltetése személynek, dolognak, elvont fogalomnak egyaránt lehet, a poslanie szó is egyaránt szerkezetbe állítható személyt, dolgot és elvont fogalmat jelölő szóval. Az említett szótárokban példákat is találunk a szerkezetbe állíthatóságra: výchovno-vzdelávacie poslanie školy; mať tajné, osobitné poslanie; spoločenské poslanie umenia; dobre, zle splniť svoje poslanie; vedomý si dôležitosti svojho poslania; nájsť si životné poslanie; stb. (magyar értelmezésük később). Ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, mikor felel meg a poslanie szónak magyarul a küldetés, s mikor kell megfelelőjeként más szavakat használni, meg kell vizsgálnunk a küldetés szó jelentését is.

A küldetés nem a küld, hanem az ebből származó küldetik (szenvedő) ige származéka. A küldetés-nek a jelentésköre eltér a szlovák poslanie jelentéskörétől. A küldetés-t nemrég még csak személyeket jelölő szavakkal lehetett nyelvtani szerkezetbe állítani, vagyis csak személyeknek lehetett küldetésük a magyarban. Ezt az értelmezést tükrözi még A magyar nyelv értelmező szótára is. Mind e szótár, mind pedig a Magyar értelmező kéziszótár szerint e szónak két jól elkülöníthető jelentése van. Az első szoros kapcsolatot mutat a küld származékának tekinthető küldetik szenvedő ige jelentésével: (általában hivatalos jellegű) megbízatás, feladat, amelynek teljesítésére valakit küldenek valahová. A megbízatás, feladat teljesítője tehát csak személy lehetett, csak az volt rá alkalmas. Ilyen példákat találunk e jelentésre: titkos küldetés, diplomáciai küldetés, küldetését elvégezte. Az utóbbi időben azonban a technika fejlődése változtatott e szó jelentésvonatkozásán is: az űrhajókkal, űrrepülőgépekkel, űrszondákkal, űrállomásokkal kapcsolatban is használjuk a küldetés szót, hiszen ezeket is küldik bizonyos feladatok elvégzésére a világűrbe, ilyen értelemben tehát küldetést teljesítenek. Hallunk, olvasunk ilyen mondatokat: Az űrszonda teljesítette küldetését; Az űrrepülőgép szerencsétlenül járt küldetésének teljesítése közben. Ez a jelentésvonatkozás nem került ugyan be a szótárokba, de kialakulását szabályosnak lehet tekinteni, ezért elfogadása és használata indokolt.

A küldetés második jelentése már erősen eltávolodott a küld, illetve a küldetik igéétől. Meghatározása: valakire háruló fontos feladat, amelynek teljesítése egész életének célja; egyetlen szóval kifejezve: hivatás. Például: Ezt a tevékenységet ő küldetésének tartja; Történelmi küldetést teljesít; stb. Talán hangsúlyoznunk sem kell, hogy ez a küldetés csak személlyel, személyekkel, esetleg személyek csoportjával (például a bizottság, testület küldetése) lehet kapcsolatos. Ilyenfajta „küldetése” tárgynak, dolognak, olyan intézménynek, amelynek fogalmában a dologi jelleg érvényesül – nem lehet. (Az egyház küldetése szókapcsolat ugyan gyakori; ez talán azzal magyarázható, hogy a nyelv használóinak megítélése szerint az egyháznak mint személyekből álló, embereket nevelő szellemi intézménynek lehet küldetése, de például a művelődési háznak már nemigen, mert ennek fogalmában erősen érvényesül a dologi jelleg.) Mi a küldetés szónak éppen ez ellen a személyhez kapcsolódó, úgy is mondhatnánk: emberi hivatásra utaló jelentése ellen vétünk, amikor a poslanie teljes értékű megfelelőjének gondolva, idegenszerű szerkezeteket hozunk vele létre: dologi fogalmak nevével állítjuk kapcsolatba.

Térjünk vissza a szlovák szótárok példáihoz, és vizsgáljuk meg röviden, melyik szerkezetben lehet a poslanie szónak megfelelője a küldetés, illetve melyikben nem! A výchovno-vzdelávacie poslanie školy szerkezetben nem lehet: az iskolának csak nevelő-oktató feladata lehet. Mať tajné, osobitné poslanie: a titkos vagy különleges küldetés is, a titkos vagy különleges feladat is számításba jöhet megfelelőként, sőt személlyel is, dologgal (repülőszerkezettel) is kapcsolatba hozható mindkettő. Spoločenské poslanie umenia: a művészetnek csak társadalmi feladata lehet, a küldetés nem alkalmas a szerkezetbe. Dobre, zle splniť svoje poslanie: személyre és dologra egyaránt vonatkoztatható; a személy is teljesítheti jól vagy rosszul küldetését is, feladatát is, a dolog (felküldött repülőszerkezet) szintén. Vedomý si dôležitosti svojho poslania: csak személy lehet tudatában akár küldetése (hivatása), akár feladata fontosságának. Nájsť si životné poslanie: szintén csak személy találhatja meg akár küldetését, akár hivatását (s egyiket sem az illető életével, hanem ővele magával hozzuk kapcsolatba).

A küldetés helyett tehát – ha nem személyről vagy feladat elvégzésére a világűrbe felküldött szerkezetről van szó – e szavak közül válogathatunk: rendeltetés, szerep, feladat, cél stb. Persze ezek személyekkel kapcsolatban is használhatók. Személynek is lehet rendeltetése, szerepe, feladata, célja stb. De e szavakat, válogatva közülük, használjuk dologi vagy elvont fogalmakkal kapcsolatban is. Például az értekezletnek lehet célja is, feladata is, szerepe is, rendeltetése is, de küldetése nem. Az ünnepélynek is lehet célja, rendeltetése, szerepe, de küldetése nem lehet. A Fábry-díjnak is beszélhetünk a rendeltetéséről is, céljáról is, szerepéről is, a feladatáról már kevésbé, a küldetéséről egyáltalán nem. A sportlétesítménynek szintén lehet rendeltetése, célja, szerepe, még feladata is, de küldetése nem. A szárnyvasútnak is rendeltetése, szerepe, célja, feladata lehet a magyarban, nem küldetése. Ha az itt felsorolt szavak közül választjuk valamelyiket a poslanie megfelelőjéül, bizonyára kevesebbszer fogunk véteni anyanyelvünk magyarsága ellen, mint ha csupán az alaki szerkesztettség alapján a küldetés-t használjuk. Persze akkor járunk el helyesen, ha a szavak jelentésének ismeretében tudatosan választjuk a megfelelőt.

De hogy feleljünk a címben feltett kérdésre is – mikor megfelelője a küldetés a szlovák poslanie szónak? –, így összegezhetjük vizsgálatunk eredményeit: elsősorban akkor, amikor személyekkel kapcsolatban használjuk a szlovák szót, s a magyarban akár a hivatás is megfelelne neki; másodsorban pedig: amikor olyan feladatot jelöl, amelynek elvégzésére valakit vagy valamit küldenek valahová. Minden más esetben más szót kell megfelelőjéül választanunk.


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .