Magyartanárok figyelmébe – Új kompetenciafejlesztő munkafüzetek a leíró nyelvtan tanításához

A Tinta Könyvkiadó Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek sorozatának három legújabb kötetét ajánlom alap- és középiskolai magyar szakos pedagógusok figyelmébe. A szerző, Cs. Nagy Lajos nyelvész, nyugalmazott egyetemi oktató neve ismerősen csenghet a kollégák számára, hiszen olyan, az anyanyelv oktatását segítő kiadványokat jegyez, mint a Helyesírási gyakorlókönyv, melynek újabb változata (Trezor Kiadó, Budapest, 2016) A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadásához készült; valamint a fent említett sorozatban 2018-ban megjelent három helyesírási munkafüzet, melyek Hangjelölési munkafüzet, Egybeírás és különírás munkafüzet, A tulajdonnevek helyesírása munkafüzet címen láttak napvilágot.

Mind a magyarországi, mind a szlovákiai közoktatás alapvető, tartalmi-szabályozó dokumentuma (a Nemzeti alaptanterv, ill. az Állami oktatási program) elemi célként tűzi ki az anyanyelvi nyelvi ismeretek fejlesztését, ezen belül kiemelt törekvésként jelöli meg az alaktani és a mondattani ismeretek elsajátítását, valamint a mindennapi kommunikációban való alkalmazását.

Cs. Nagy Lajos legújabb kiadványai éppen a leíró nyelvtan e két fontos részterületének oktatását támogatják. Az Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek sorozat 20. tagjaként megjelenő Szóalaktani elemzések. Munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk gyakorlásához (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2019) c. kötet a főbb szóelemekre (szótő, képző, jel, rag) és az egyik leggyakoribb szóalkotási módra, a szóképzésre vonatkozóan segíti a tanulók által elsajátított ismeretek előhívását, rendszerezését és továbbfejlesztését. A közel hetven gyakorlat az alábbi résztémákat öleli fel: 1. A szóelemek típusai (tő- és toldalékmorfémák, testes és testetlen morfémák, képző-, jel- és ragelkülönítés, szabad és kötött tőváltozatok, igetövek és névszótövek); 2. A toldalékok és a szófajok kapcsolata (igék jelei és ragjai, névszók jelei és ragjai); 3. A szóképzés. A sorozat következő tagja, a Szófajtani és szószerkezeti elemzések. Munkafüzet a szófajok és mondatrészek tanulásához (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2020) c. kiadvány középpontjában a tartalmas jelentésüknél fogva mondatrészi szerepet betöltő alapszófajok, a jelentésfunkciót, grammatikai-szintaktikai, ill. pragmatikai funkciót kifejező szófajcsoportok, valamint a mondatrészek szófaji jellegének a megfigyelése és gyakoroltatása áll. A több mint hetven különböző típusú feladatot magába foglaló munkafüzet fejezetei a következők: 1. Szófajtan (alapszófajok, alapszófajokat helyettesítő szófajok: névmások, átmeneti szófajok: igenevek, toldalék értékű és nem toldalékértékű viszonyszók, mondatszók); 2. A szókapcsolatok rendszere. A szintagmák; 3. Az alárendelő szószerkezetek; 4. Az állítmány; 5. Az alany; 6. A tárgy; 7. A határozó; 8. A jelző. A sorozat 22. tagját képező legfrissebb füzet, a Mondattani elemzések. Munkafüzet az egyszerű és az összetett mondat elemzésének gyakorlásához (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2020) a mondat szerkezetére és modalitására irányuló gyakorlatokkal kezdődik. A folytatásban az igei centrum köré rendeződő, az ige nyelv- és jelentéstani tulajdonságaitól meghatározott egyszerű mondat szószerkezeti elemzését, majd az alá- és mellérendelő összetett mondatok, valamint a többszörösen összetett mondatok grammatikai és logikai viszonyainak felismerését segítő gyakorlatok következnek. A mintegy ötven feladat az alábbi tárgyköröket érinti: 1. A mondat szerkezete; 2. A mondat modalitása; 3. Az egyszerű mondat; 4. Az összetett mondat (az alárendelő összetett mondat és fajtái, a mellérendelő összetett mondat és fajtái, a többszörösen összetett mondat).

Mindhárom bemutatott munkafüzet – a sorozat többi tagjához igazodva – hasonló terjedelemben (48 oldal) és azonos szerkesztési elv alapján készült: a tartalomjegyzéket és a szerzői előszót különböző típusú, a tanulók kreativitását fejlesztő, egymáshoz szervesen kapcsolódó gyakorlatok követik, melyeket a tárgyalt részrendszert átfogó, komplex feladatsor zár.

A szerző a könyv végén megoldási kulcsot mellékel minden feladathoz, így a munkafüzetek nemcsak a pedagógus által koordinált tanórai munka, hanem a tanulók önálló, otthoni felkészülése során is kiválóan alkalmazhatók.

Az anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzet-sorozat három legújabb kötete a szerzői előszó szerint elsősorban középiskolások számára készült, de haszonnal forgathatják az alapiskola felső tagozatos tanulói is. Sikerrel alkalmazható továbbá a felsőoktatásban, ahol magyar szakos hallgatók hasznos segítőtársa lehet a leíró nyelvtani, ill. a módszertani szemináriumok folyamán. A bemutatott kiadványokat jó szívvel ajánlom a szlovákiai magyar tannyelvű alap- és középiskolákban oktató magyartanárok figyelmébe, hiszen e munkafüzetek használatával a szokványos tankönyvi gyakorlatok helyett tényleges feladatok elé állíthatják tanítványaikat az anyanyelvi nevelés órákon.

Misad Katalin

Az írás megjelent a Katedra folyóirat XXVIII/2-es, októberi számában.


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .