Page 10 - XXIII. évfolyam, 3. szám - 2015. november
P. 10

Alkalom                                            Katedra

          Fibi Sándor
          Határozott          összefogással
          iskoláinkért           Százszor és ezerszer elmondtuk, riminatív az a minisztériumi döntés romba tiltakozó nagygyűlésre hívta
          hangsúlyoztuk, és mára talán már is, amely nem teszi lehetővé, hogy a a nemzetiségi iskoláink jövőjéért ag-
          minden felvidéki magyar ember magyar tanítási nyelvű alap- és kö- gódó pedagógusokat, szülőket, isko-
          számára is teljesen világossá vált, zépiskola diákjai az iskolai oktatás labarátokat. A rendkívül kellemetlen
          hogy Szlovákiában a magyar tanítási során megismerjék saját nemzetük időjárás ellenére a városi művelődési
          nyelvű iskolák és iskolai intézmények történelmét, hiszen ezt a tantárgyat központban az egész felvidéki ma-
          megléte az itt élő magyar nemzetiség, csak az állami tantervben rögzített gyarságot képviselő több mint ezer
          a magyar kultúra fennmaradásának tananyag terjedelmében taníthatják, elkötelezett társunk egyértelműen hi-
          egyik legmeghatározóbb feltétele, és kizárólag a szlovák iskolák számá- tet tett amellett, hogy iskoláink meg-
          ugyanakkor azonban a nemzetállam ra írott tankönyvek magyarra fordí- mentése mindannyiunk közös ügye.
          létrehozására irányuló politikai célok tott változatát használhatják. Talán a  Ezzel a ténnyel teljes mértékben
          valóra váltásának minden bizonnyal legnagyobb veszély mégis az osztá- azonosul lapunk szerkesztőbizottsá-
          a legnagyobb akadálya. Az utóbbi lyok nyitásához szükséges legalacso- ga is, és határozottan kéri az érintett
          évtizedekben talán ezért is érte és éri nyabb tanulói létszám meghatározása települések önkormányzatait, pol-
          annyi – egyre „kifinomultabb“ – tá- volt, hiszen ez a döntés kimondottan gármestereit, iskolaigazgatóit, peda-
          madás. Gondoljunk csak az 1979-es, megszűntetésre ítéli a ma még meglé- gógusait, szülői közösségeit, hogy
          1983-as, 1991-es és 1998-as kísérle- vő kisiskoláink és az alacsony tanulói haladéktalanul kezdjenek el érdem-
          tekre, amikor a törvény erejével sze- létszámú teljesen osztott alapiskolá- ben tárgyalni iskoláik megmentésé-
          rették volna a magyar tanítási nyelv ink mintegy 35-40 százalékát. Tény, nek konkrét lehetőségeiről. Ugyan-
          rovására kétnyelvűvé változtatni az hogy a törvénymódosítás parlamenti akkor kérjük a szlovák kormányt,
          iskola tanítási nyelvét, illetve – értel- vitája során a képviselők elérték, hogy hogy a szerencsésebb országok
          mezési ködbe burkolva a valódi célt a tanulók létszámával kapcsolatos ha- mintájára az oktatásügy hatékony
          – ún. alternatív oktatást vezetni be a tározatok érvénybe léptetését sikerült és ésszerű működéséhez biztosítson
          magyar tanítási nyelv helyett. Min- egy évvel későbbre halasztani, ám az állami költségvetésből elegendő
          den kétséget kizáróan ebbe a sorba ezáltal korántsem csökkent az iskolá- pénzösszeget, és ne akarjon egyre
          tartozik az iskolai törvény legutób- inkra leselkedő veszély. Ezek a tények nagyobb problémát előidézni azzal,
          bi módosítása is, amely megszabta kényszerítették ez év tavaszán a civil hogy pénzhiányra hivatkozva isko-
          az osztályok nyitásához szükséges szféra képviselőit arra, hogy állam- lák százait számolja fel. Pedagógu-
          legalacsonyabb tanulói létszámokat polgári és alkotmányos jogukkal élve sainktól a szülőkkel együtt elvárjuk,
          az alapiskola és a középiskola egyes országos petíciót kezdeményezve til- hogy az iskolában végzett munka
          évfolyamaiban, és a jóváhagyott új takozzanak ezen elképzelések törvé- színvonala, hatékonysága minden
          kerettantervben a nemzetiségi alap- nyesítése ellen. A petíciót viszonylag esetben megfeleljen a jogos elvárá-
          iskola első évfolyamában a heti 5 nagyon rövid idő alatt közel 27000 ál- soknak, és biztosítsa a tanulók szá-
          órával olyan alacsony heti óraszámot lampolgár írta alá, ám a minisztérium mára a problémáktól mentes tovább-
          szabott meg az anyanyelv tanítására, a hatalom arroganciájának megfelelő tanulást. A magyar szülőktől pedig
          amely egyszerűen nem teszi lehetővé, módon szinte lesöpörte az asztalról azt várjuk el, hogy igenis bízzanak a
          hogy a felvidéki magyar tannyelvű a széleskörű összefogás eredménye- magyar iskolákban, igenis érezzék a
          iskolákban tanuló kis nebulók a meg- ként létrejött követelést.  magukénak, sokoldalúan támogas-
          felelő szinten sajátítsák el az előírt  Teljesen természetes azonban, sák ezeket az intézményeket, és az
          tudáspenzumot, az írás és az olvasás hogy ez a hozzáállás számunkra el- iskolatanácsokkal karöltve érvénye-
          alapjait. Márpedig mindannyiunk fogadhatatlan, hiszen tudatában va- sítsék jogos igényeiket és elképzelé-
          előtt teljesen világos, hogy ezeknek az gyunk annak, hogy a nemzetiségi seiket. Természetesen elképzelhetet-
          elemi ismereteknek az alacsony szint- iskola a mi kincsünk, és azt, ami a lennek tartjuk, hogy ne csökkenjen a
          je lényegében egyenes út a fokozatos miénk, csak akkor veszítjük el telje- ma még közömbös emberek száma,
          elbutuláshoz. A döntés egyértelműen sen és véglegesen, ha mi magunk is akik mindmáig nem tudatosították,
          diszkriminatív jellegét  kiemeli az a lemondunk róla… Ezért a petíciós hogy nemzetiségi iskoláinkat csak
          tény, hogy a szlovák tanítási nyelvű bizottság, szorosan együttműködve a közös fellépéssel, nagyon öntudatos
          iskolákban ugyanennek a célnak az szakmai és társadalmi szervezetekkel, hozzáállással, következetes összefo-
          elérésére heti 9 óra áll a pedagógus a civil szerveződésekkel és politikai gással és magas színvonalú, hatékony
          és a diákok rendelkezésére… Diszk- pártokkal, szeptember 25-én Komá- munkával menthetjük meg.    NOV_15_16.indd  10                                           21.10.2015  11:31:58
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15