Page 2 - XXIII. évfolyam, 3. szám - 2015. november
P. 2

Könyvajánló
       Legkedvesebb könyvem


                                                     havilap             Könyvajánló
                                               XXIII. évfolyam, 3. szám, 2015. november
                                                 Főszerkesztő: Hodossy Gyula
                                              Vezető szerkesztő: Petres Csizmadia Gabriella Kovács László–Simon Attila: A magyar nép története 1711–1918-ig
                                                Örökös munkatárs: Turczel Lajos
                                                 Szerkesztőbizottság elnöke:
                                                    Fibi Sándor            A tankönyvből a tanulók jól árnyalt képet kaphatnak a reformkori magyar fejlődésről,
                                                     Tagok:              a szabadságharc eseményeiről és a dualizmus kori Magyarország történéseiről. Nagy
                                                 Hrbácsek Noszek Magdaléna
                                                   Kalácska József           teret kap a nem magyar nemzetek fejlődése, a szlovák nemzeti megújhodás, a szlovákok
                                                   Klemen Terézia           szerepe 1848-ban és a szlovák mozgalmak története az első világháború előtt. A könyv az
                                                   Komzsík Attila
                                                    Krippel Éva            első világháború eseményeinek bemutatásával zárja a korszak történetét. (színes, A4-es
                                                   Novák Mónika            formátumú, 64 oldal)
                                                  Pázmány Annamária
                                                    Szokol Dezső
                                                  Nyomdai előkészítés:
                                                    Václav Kinga
                                                    Gyenes Gábor            Kovács László–Simon Attila: A magyar nép története. A 20. század
                                                    Nyomja:
       Jankovics Eleonóra                                 Press Group s.r.o, Banská Bystrica    A történelemtankönyv a magyarság egyik legküzdelmesebb, legvitatottabb korszakán, a
                                                     Kiadja:
                                                   Katedra Alapítvány          20. századon tekint végig. Az első világégést követő békediktátumok szülte új világot,
                                                                     a két világháború közötti Magyarországot, a második világháború eseményeit, majd a
                                                    Felelős kiadó:
       Kedvenc könyvem                                     Hodossy Gyula            kommunizmus térhódítását mutatja be a kötet. A színes, krétapapíron megjelent, gazdagon
                                                    Elérhetőség:
                                                   Katedra Alapítvány
                                                   Palác Duna Palota,          illusztrált kiadványt minden történelmet kedvelő olvasónak ajánljuk.
                                                  Galantská cesta 658/2F,
                                                  929 01 Dunajská Streda
                                                 Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
                                                 E-mail: katedra@katedra.sk       Simon Attila: Feladatok történelemből
                                                  Honlap: www.katedra.sk
       Nincs kedvenc könyvem. Nincs kedvenc riség történelme és egy eredeti Storioni  Bankszámlaszám: 1014769018/1111.      A szlovákiai magyar iskolák számára készült tankönyvcsalád kiegészítői ezek a hiánypótló
       íróm. Kedvenc íróim vannak – Esterházy, hegedű – a neve Vial – sorsa rejtélyes                       munkafüzetek, melyek játékos és elgondolkodtató feladatokon keresztül nyújtanak
                                                Kiadványunkat támogatta a Szlovák
       Krasznahorkai, Marquez, Pamuk, Rush- módon elválaszthatatlanok egymás-     Köztársaság Kormányhivatala, a Szlovák   segítséget a tanulóknak és pedagógusoknak.
       die, Shafak, Hosseini, Ulickaja, és nemrég tól, az eredendő gonoszságtól, bűntől   Köztársaság Oktatásügyi,
       csatlakozott hozzájuk két katalán szerző, és megbocsájtástól. De vajon mindig    Tudományos, Kutatási
       Javier Marías és Jaume Cabré. Ez utóbbi együtt lehet élni a megbocsájtás, a fel-   és Sportminisztériuma.
       könyvének címe a szentmisék bevezető oldozás terhével? Mennyire vagyunk                         A tankönyvek ára 9, 30 euró, kedvezményesen 6 euró
       szertartásában elhangzó gyónás szava- felelősek apánk bűneiért? Ragaszkodó        KATEDRA
       it idézi: „Én vétkem...”. Talán az eredeti vagy elengedő-e az igaz szerelem? Az      mesačník             A munkafüzetek ára 3, 30 euró, kedvezményesen 2, 50 euró
       spanyol cím – Io Confesso(Bevallom) élet vakvéletlenek sorozata vagy minden   ročník XXIII., 3. číslo, november 2015
       – találóbb, hiszen a „regények regé- előre elrendeltetett? Lehet egy tárgynak,      Vydavateľ:
                                                   Nadácia Katedra,
       nye” egy egyetemi tanár, Adria Ardevol egy hegedűnek emlékezete? Keresgéli a     Palác Duna Palota,
       kétségbeesett kapaszkodása az egyre job- választ Adria a kérdéseire, miközben a   Galantská cesta 658/2F,
       ban széttöredező, Alzheimer-fakó em- szálak, a történetek, az idősíkok, az elbe-   929 01 Dunajská Streda
       lékeibe, melyeket egyetlen barátjának, szélő személye szép lassan összekuszáló-   Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
                                                   IČO: 35591609
       Bernatnak ad át, gépel le. Annak a jó ba- dik, szimbolizálva ezzel a fejében egyre  ISSN 1335-6445   EV: 611/08
       rátnak, aki mindig Valaki szeretett volna jobban eluralkodó zűrzavart, hiányzó  Časopis vychádza s finančnou podporou Szerzőink
       lenni. Elismert író vagy zseniális hegedű- gondolatokat, emlékeket, órákat… A  Ministerstva školstva, vedy, výskumu Prof.h.c., Prof.Dr.Ing. AGÓCS ZOLTÁN, PhD., a Szlovák Műszaki Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, Szencen él (agocs@ingsteel.
                                                 a športu Slovenskej republiky.
       virtuóz, de hiába, szorgalmával nem tudta szavak azonban maradnak.        Realizované s finančnou podporou  sk); Prof. ALBERT SÁNDOR, a Selye János Egyetem alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója, Kassán és Paton
       pótolni, mert nem is lehet, a lélek őszinte Cabré nem hiába kapott több mint húsz  Úradu vlády SR - program Kultúra  él (albert.sandor43@gmail.com); Mgr. ANGYAL LÁSZLÓ, PhD., a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola oktatója, a Nemzeti Emlékezet
       kitárulkozását, az igazságtalanul elvárt irodalmi díjat, mesterien bánik a nyelv-  národnostných menšín 2015.   Bizottság külső, Nógrád megyei kutatója, Bénán él (langyal96@gmail.com); Bc. AUDI DÁVID, kétnyelvű ügyvitelszervező, Vágsellyén él
                                                                 (davidaudi1992@gmail.com); Ing. BETÁK NORBERT, PhD., az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereske-
       igazságok nyílt vállalását: „Ez vagyok vel, amit Tomcsányi Zsuzsanna fordí-       Náklad: 2500 ks       delmi Akadémia tanára, Érsekújvárban él (norbert.betak@gmail.com); BORVÁK MÁRIA, a TANDEM, n.o. trénere, Muzslán él (borvak.
       én…, ilyen vagyok én….” Maradt hát szá- tásának köszönhetően szinte minden    Redakcia / Szerkesztőségünk:   maria@tandemno.sk); Mgr. CZAJLIK HILDA, a Dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ szociális
       mára a második sor, és az egyhelyben to- mondatból kiérezhetünk. „Hónapokon   Nadácia Katedra – Katedra Alapítvány. pedagógusa, Dunaszerdahelyen él (hildaczajlik@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él
       porgó ragacsos középszerűség. Maradt?! át lázasan írtam, az önarcképeddel és az- Palác Duna Palota, Galantská cesta  (csicsay.alajos@gmail.com); CSICSAY ÉVA, a csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola irodalom-esztétika szakos tanára, Dunaszerdahelyen
       Talán Adria jobban ismerte barátját, job- zal a két tájképpel szemközt, amelyeket  658/2F, 929 01 Dunajská Streda él (csicsayevike@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszer-
                                                 Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
       ban látta a saját maga számára eltűnőben nekem ajándékoztál… De a ma egészen                    dahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Dr. HAJDUNÉ LÁSZLÓ ZITA, a Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetének
       lévő jövőt, amikor nekifogott megírni más. A ma már a holnap.” – mondja a fő-   Honlap: http://www.katedra.sk  adjunktusa, Pécsett él (zita@gamma.ttk.pte.hu); PaedDr. HRBÁCSEK NOSZEK MAGDALÉNA, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus
                                                                 Egyetem oktatója, Nagymácsédon él (magdalenahrbacekn@gmail.com); RNDR. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra
                                                 E-mail: katedra@katedra.sk
       életét, mint hitte. Története azonban, hős pár lappal a mű nyitott vége előtt. És  katedra.szerkesztoseg@gmail.com Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); JANKOVICS ELEONÓRA, újságíró, az Új Nő munkatársa, Komá-
       meglepő módon, nem saját szeretetlen innentől kezdve már csak rajtunk múlik,                    romban él (jankovic.nora@gmail.com); KESZEGH ISTVÁN, nyugalmazott iskolaigazgató, tanár, a Nagy Károly Matematikai Diáktalál-
                                                  Minden jog fenntartva.
       gyerekkorával kezdődik, hanem jó ötszáz milyen válaszokat adunk saját kérdése-   Kéziratokat nem őrzünk meg   kozó főszervezője, Komáromban él (keszegh.i@gmail.com); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István Szakközépiskola tanára, Ko-
       évvel korábban, mivel az ő személyes inkre, hogyan gondoljuk tovább a „regé-     és nem küldünk vissza.    máromban él (tereziaklemen@yahoo.com); DR. KOLLÁTH ANNA, a Maribori Egyetem oktatója; KÖVECSESNÉ dr. GŐSI VIKTÓRIA,
       élettörténete, a családja végzete, az embe- nyek regényét”.                             a győri Apáczai Csere János Kar adjunktusa, tanszékvezető, Győrben él (gosiviki@atif.hu); DR. LISZKA JÓZSEF, néprajzkutató, a Selye
                                               A címlapon Zagyi Benjámin felvétele.  János Egyetem oktatója, Dunaszerdahelyen él (liszkajozsef@azet.sk); PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda
                                               A felvétel a harmadik Minorma-men- igazgatónője, Dunaszerdahelyen él (annamaria73@gmail.com); Mgr. VIZI ANDREA, a pozsonyi Ivan Horváth Gimnázium angol-német
                                               tortáborban készült, Rimakokaván,  szakos tanára, Padányon él (andrea.vizi.ok@gmail.com)
                                               2015-ben.
       2


    OBAL_NOV_15.indd  2                                                                                                      21.10.2015  11:24:19
   1   2   3   4   5   6   7