Page 3 - XXIII. évfolyam, 3. szám - 2015. november
P. 3

Katedra                                            Dobogó

                         Liszka József
                         Mindenség Déva-vára...     TARTALOMJEGYZÉK              Móra Ferenc 1928-ban egy tünemé- Aki csak egy kicsit is konyít a folklór lé-
      Jankovics Eleonóra:          nyes tárcájában (Attila koponyájáról), nyegéhez (mondjuk a Selye János Egye-
     Kedvenc könyvem           2  pontosabban, az akkori kultuszminisz- temen, egy szemeszter során meghall-
      Liszka József: Mindenség Déva-vára...   3 ternek (ki is volt akkor a kultuszminisz- gatta a bevezetés a folklorisztikába című
      Hrbácsek Noszek Magdaléna:       ter? Mindegy is. Hogy ki volt Móra, azt kurzust), az tudja, a folklór, azon belül a
     Beszélgetés László Bélával      4  azért tudjuk, ugye? Amit kevesebben: népköltészet egyik meghatározó sajátos-
      Agócs Zoltán:             amellett, hogy író, archeológus is volt) sága éppen az, hogy nincsenek egyszer s
     Gondolatok az iskoláról, felsőfokon   6 címzett nyílt levelében először is kifejti, mindenkorra érvényes, statikus szövegek,
      Klemen Terézia: Novemberi népszokások,  nem hisz az Attila sírját keresők lázálmai- hanem variánsok vannak. Ezek száma vi-
     hagyományok             7  ban, majd felhívja a figyelmet arra, meny- szont végtelen. Nem költői túlzás, tényleg
      Klemen Terézia:            nyire tájékozatlan a magyar nép tudomá- végtelen! Az „összes magyar népmese”
     A magyar nyelv napja         8  nyos ügyekben. Nem hinném, hogy azóta elolvasása tehát már ezért is bizonyos
      Schwartz Katalin – Mézes Rudolf:    sokat változott volna a helyzet, legfeljebb akadályokba ütközik. S akkor még nem
     A Szlovákiai Magyar Szülők        az Attila sírját keresők (és hasonszőrű beszéltem arról, hogy mi a magyar, mi a
     Szövetségének üzenete        9  társaik) hatékonyabban tudják rombolni szlovák vagy mi a német népmese? Most
      Fibi Sándor: Határozott összefogással
     iskoláinkért            10  a nebulók fejében az iskolában kínnal- nem is fogok. Mindenesetre a tudomány
      Albert Sándor:             keservvel felépített tudást. Amit az iskola eredményei nem egyik napról a másikra
     Tüntetni nem elég, tenni is kell!   11 nappal felépít, azt az önjelölt történészek, születnek, hanem hosszú évek, évtize-
      Audi Dávid:              néprajzosok, nyelvészek stb. éjjel lerom- dek, a nagyobb múltú tudományok ese-
     A Katedra folyóirat története (3. rész)   12 bolják – hogy egy kis képzavarral éljek.  tében évszázadok szorgos, következetes
      Borvák Mária: Mi leszel, ha nagy leszel?  Újságíróból, mérnökből, költőből munkájával. Módszeresen építkezve, az
     – pályaválasztási kérdések        magukat történésznek, néprajzosnak, írás eleji metaforikus felütésre rezonálva,
     az alapiskolában          13  nyelvésznek kikiáltó eszelős tekintetű nem is olyan nagy túlzással a tudós em-
      Czajlik Hilda:             kerengő dervisek járják iskoláinkat, és ro- berek valóban vérüket keverték (hiszen
     Szabályalkotás az osztályban    15  vásírásról, a sumér-magyar rokonságról, életüket áldozták rá. Milyen szép szó: ál-
      Beták Norbert:             az angyalok által hozott Szentkoronáról, dozták! Akár Kőműves Kelemenné vérét!
     A „PEER INSTRUCTION” módszer       a magyar népmesékről, azok „ősvallási” Hiszen a jobbak, az igaziak csakugyan
     – minden a kérdéssel kezdődik…   16  kapcsolódásairól költött zavaros lázálma- az életüket tették, teszik annak a tudo-
      Horváth Géza: Matematika, magyarság,  ikkal tömik kisiskolásaink fejét. Kedves mánynak a művelésre, ami mellett fiatal
     humor, ex-librisek...        20  pedagógusok! Nagyon jól tudják, hiszen korukban elköteleződtek), szóval tényleg
      Angyal László: Nemzetközi       megtapasztalták: a tudást nem adják in- vérüket keverték abba a mészbe, amely
     projekttalálkozó Barcelonában    21  gyen. Azért keményen meg kell dolgoz- a tudomány várát egyben tartja: vér az
      Kolláth Anna: Egy muravidéki esettanulmány ni. Szép hivatásuk műveléséhez először ára. S akkor jönnek az önjelölt mágusok,
     a kétnyelvű tankönyvek szükségességéről  is legalább öt esztendőt kellett eltölteni vajákosok, akik úgy gondolják, elégsé-
     és hasznáról (2. rész)       22  a felsőoktatásban, majd a jó pap holtig ges néhány felületes megfigyelés, asszo-
      Vizi Andrea: Ha van képünk hozzá   25 tanul elve alapján szakmájukban folya- ciációs képesség, fantázia, jó beszélőke, s
      Hajduné László Zita: A nordic walking  matosan képezniük kellett és kell ma- a tudomány eddigi eredményeit le lehet
     kialakulásának történeti háttere   26 gukat. Minősítő vizsgákon helytállniuk, söpörni az asztalról, tudománytalannak
      Csicsay Alajos: Megkésett bevezető   azokra becsülettel, rengeteg tanulással, lehet kikiáltani. Az ő szóhasználatukban
     egy biológia témájú cikksorozat elé   26 olvasással felkészülni. Ezek alapján élet- a Magyar Tudományos Akadémia: Ma-
      Kövecsesné Gősi Viktória: Az erdei iskola  szerűnek tartják, hogy egy, a történettu- gyar Tudománytalan Akadémia. Hogy
     mint a környezeti nevelés egyik legfontosabb
     színtere              28  dományban, néprajzban, nyelvészetben mit gondolnak, magánügy. Viszont, ha
      Horváth Géza: Felkészítő feladatok   stb. képzetlen önjelölt „szakértő” komoly gyerekeink elméjét is fertőzik magabiztos
     a matematikai tesztelésre – III. rész   31 szakmai felkészültségű történészek, nép- „tanaikkal”, az bizony már közügy. A tu-
      Pázmány Annamária: Jeles napok     rajzosok, nyelvészek stb. százainak ered- domány embere szkeptikus, mondhatni:
     az óvodában             32  ményeit megalapozottan cáfolni tudja? nagyon gyakran bizonytalan. Nem vélet-
      Csicsay Éva: A magyar mondavilág    Csak azért, mert szereti a történelmet, len, hogy a tudom, hogy nem tudok sem-
     témakörének feldolgozása (2. rész)   33 néprajzot, nyelvészetet, s mindenféle, a mit kijelentés, nem egy, mondjuk, péktől
      Keszegh István: Nagy Károly Matematikai  hasonszőrűek által produkált áltudomá- (amúgy minden tiszteletem a pékeké),
     Diáktalálkozó – az ifjú matematikusok  nyos munkák olvasgatása közben beindul hanem állítólag attól származik, akitől…
     találkozója             34  a fantáziája? Épeszű ember komolyan tud  Kedves pedagógusok! Óvják gyereke-
      A Legkreatívabb iskolai        venni olyan kijelentést, miszerint – hogy inket a pékektől! Tőlük péksüteményt,
     rendezvény pályázati anyagai    35  egy konkrét példával is előálljak – vala- kenyeret, s ne tudományos ismereteket
      Iskolahírek            36  ki „az összes magyar népmesét olvasta”? vásároljanak…
      Házunk tája            37
    NOV_15_16.indd  3                                            21.10.2015  11:31:55
   1   2   3   4   5   6   7   8