Page 4 - XXIII. évfolyam, 3. szám - 2015. november
P. 4

Négyszemközt                                          Katedra

                                           közben valahogyan megfeledkeztek
                                           az illetékesek a magyar nyelvű közép-
                                           iskolai tanárképzésről, többek között
                                           a magyar nyelvű szakközépiskolai
                                           képzésről is.

                                            Szinte nincs is olyan magyar isko-
                                           la Szlovákiában, ahol ne találnánk
                                           Nyitrán végzett kollégát. Az út hosz-
                                           szú volt és gyümölcsöző. 55 év táv-
                                           latából mire emlékszik szívesen?
                                           Melyek voltak a praxis meghatározó
                                           pillanatai? Vannak ilyenek?
                                            Az ígéretes nyitrai kezdés gyakorla-
                                           tilag tíz évig tartott. E tíz év alatt min-
                                           dig volt elég megfelelő szintű hallga-
                                           tói utánpótlás, úgyhogy a hetvenes
                                           évek elejére már a magyar nyelvű
                                           alapiskolák szakképzett pedagógu-
                                           sokkal jobban el voltak látva, mint a
                                           szlovák iskolák. Ezzel a nyitrai ma-
          Hrbácsek Noszek Magdaléna                     gyar pedagógusképzés megalapozta
                                           a magyar alapiskolák jövőjét. Ez kül-
          Beszélgetés László Bélával                    detés volt számunkra, amely tejesítése
                                           megnyugtatóan hatott a hallgatók-
                                           ra és a tanárokra egyaránt. 1974-re
                                           azonban véget ért a problémamentes
                                           időszak. Ettől kezdve gyakorlatilag
                                           a mai napig, habár különböző indí-
                                           tékok miatt, a nyitrai magyar nyelvű
          László Béla a szlovákiai magyar pe- éves egyetemista voltam Pozsonyban, felsőoktatás megmaradásáért folyik
          dagógusképzés emblematikus alak- és e változást azzal érzékeltük, hogy a küzdelem. A rendszerváltásig a
          ja. A beszélgetés annak kapcsán Pozsonyból sok ismert diáktársunk párthatalommal álltunk szemben,
          született, hogy László Béla Tanár úr Nyitrára költözött. A kezdet nagyon amelynek nem titkolt szándéka volt a
          2015-ben a 75. születésnapját ünne- biztató volt, mivel a Jozef Pastier által nyitrai magyar pedagógusképzés fel-
          pelte. Egy életművet felvillantani... vezetett intézetben az eredeti elképze- számolása. Az ún. helsinki folyamat,
          Erre vállalkozik  ez a köszöntős in- lések szerint két egyenrangú, szlovák a „glasznoszty” már olyan jelzés volt,
          terjú... Isten éltesse László Béla pro- és magyar tagozatot igyekeztek ki- amely megkérdőjelezte a pártdik-
          fesszor urat!          építeni. A magyar tagozat kiépítése, tatúra véglegességét. Ez sugallta az
          1965-ben néhány kollégájával le- fejlesztése szinte akadálymentesen akaratot, hogy minden áron meg kell
          szállnak a vonatról Nyitrán. Elkez- folyt. Néhány éven belül az intézetben Nyitrán tartani a magyar pedagógus-
          dődik a magyar pedagógusképzés. a szlovákiai magyarság teljesen fel- képzést, legalább alapjaiban átmente-
          Meséljen a kezdetekről.     töltötte a hallgatói és tanári helyeket. ni egy esedékes, jobb kor számára. E
           Tudvalevő, hogy a  múlt század öt- Ezekben az években Nyitra közvetlen küzdelemben nagy segítségünkre volt
          venes éveiben Pozsonyban működött közelségében még több magyar alap- a Duray Miklós által irányított Szlo-
          egy magyar tanítóképző gimnázium iskola működött. Emlékszem, hogy vákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bi-
          és a kétéves pedagógiai főiskolán ma- ekkor a Gerencséri Alapiskolában, zottsága, Sidó Zoltán és a Csemadok
          gyar tagozat, amely felső tagozatos ahová a hallgatók pedagógiai gyakor- vezetése, Gyönyör József, Végh László
          tanárokat képzett. Ezek megszünteté- latra jártak, annyi magyar gyerek volt a kormányhivatalokban, Fodor Zol-
          se után magyar nyelven oktató taná- az osztályban, hogy nekünk állva kel- tán és Fibi Sándor az Iskolaügyi Mi-
          rainak nagy része vállalta a magyar lett végighallgatni a tanítási órát.  nisztérium Nemzetiségi Osztályán és
          nyelvű oktatást a Nyitrán induló Pe- A magyar tagozaton csaknem min- sokan mások. Mindez azonban nem
          dagógiai Intézetben, ahol már az alsó den tantárgy oktatása magyar nyel- biztos, hogy elég lett volna a magyar
          tagozatos tanítóképzést is főiskolai ven folyt. A hatvanas évek közepére tagozat megtartásához a tanárok, de
          szintre emelték. Ezek a tanárok 1960. kiépült magyar tagozat teljes egész- főleg a hallgatók helytállása nélkül.
          szeptember elsejével, leszállva a Po- ben készen volt ellátni az igényeknek  A hatalom eljárásával szembeni
          zsonyból érkező vonatról, szimboli- megfelelően tanítókkal és tanárokkal kiállás, tiltakozás 1988-ban csúcso-
          kusan elfoglalták helyüket a tanszékek a szlovákiai magyar tannyelvű alap- sodott ki, amikor aláírásos petíciók-
          magyar tagozatain, és ezzel elkezdő- iskolákat. Kevés szó esik ebben az kal követeltük a magyar tagozat visz-
          dött Nyitrán a magyar nyelvű tanító- időben és később is arról, hogy a pe- szaállítását a 60-as évek szintjére. A
          és tanárképzés. Ekkor én még utolsó dagógusképzések eme átszervezései követeléseket fokozatosan eljuttattuk
    NOV_15_16.indd  4                                            21.10.2015  11:31:55
   1   2   3   4   5   6   7   8   9