Page 5 - XXIII. évfolyam, 3. szám - 2015. november
P. 5

Katedra                                          Négyszemközt

        a főiskola vezetőihez, az Iskolaügyi  A nem feladás példája: megalakul a könyve, amely két tudományággal, a
        Minisztériumba, végül a prágai párt- Közép-európai Tanulmányok Kara, geometriával és a számelmélettel fog-
        központba. A petíciók szövegével a melynek élharcosa és első dékánja lalkozott. A könyv három része szám-
        tanárok túlnyomó többsége egyetér- volt. Ez milyen emlékképeket idéz elméletes, amely a matematika legré-
        tett, azonban aláírásukat csak két ta- fel ma Önben?       gibben művelt ágai közé tartozik. A
        nár vállalta. Ekkor példaértékű volt a  Évtizedeken keresztül az önálló ma- számelmélettel tehát régóta nagyon
        hallgatók helytállása, hiszen a petíci- gyar főiskoláról álmodoztunk. A ki- sokan foglalkoznak. Egyszerű, köz-
        ók alatt megtalálhatók a magyar tago- lencvenes években több próbálkozást érthető fogalomrendszere könnyen
        zat csaknem valamennyi akkori hall- is tettünk az ügy érdekében, sikertele- megfogalmazható problémáknak ad
        gatójának az aláírása, közel 170 diáké. nül. Az új, demokratikusabb politikai lehetőséget, amelyek azonban sok-
        A Juhász Gyula Ifjúsági Klub aktívan légkörben már több lehetőség is nyílt szor nagyon nehezen oldhatók meg.
        kivette részét a szervezői munkából. erre. A szlovákiai magyar politikai s E problémák azonban szépségükkel,
        Itt hadd említsem meg legalább azo- ennélfogva társadalmi osztódás egy- eleganciájukkal nem engedik nyu-
        kat a hallgatókat, akik a petíciót kér- re jobban ránehezedett az oktatási godni a számelméleteseket. Ugyanak-
        vényezők megbízott képviselőiként problémákra is. Meg kell jegyeznem, kor a számelméleti problémák a köny-
        vettek részt a tiltakozásokban: Dolnik hogy nekünk itt, Nyitrán, bármilyen nyed érthetősége folytán motiváló is a
        Judit, Szokola Irén, Szép Annamária, formában is próbáltuk szervezni a tanulni vágyók számára. Ezért jól tár-
        Ignác Éva, Lelkes Hajnalka, Csenkey magyar nyelvű felsőoktatást, mindig sítható a számelmélet a módszertan-
        Tamás, Dunai Éva, Koncz Ingeborg, egy leendő szlovákiai magyar önálló nal. Ezenkívül úgy gondolom, hogy
        Farkas Zsuzsa, Szabó László, Vörös felsőoktatás felépítése lebegett a sze- minden matematikát oktató tanárnak
        Éva.               münk előtt. Mindig abban a hitben az oktatás minden szintjén, a speciali-
         A tiltakozások eredményeként már küzdöttünk, hogy a nyitrai magyar zációtól függetlenül foglalkoznia kell
        1989 szeptemberében duplájára nőtt felsőoktatás alapul szolgálhasson a „hogyan” kérdésével, tehát a mód-
        a magyar tagozaton tanulható szakok egy önálló magyar felsőoktatási in- szertannal. Ennélfogva számomra
        és felvett hallgatók száma. Úgy érez- tézmény létrehozásához. Becsapva, egyforma fontos böngészni a szám-
        tük, hogy sikeres volt a 15 éves ádáz elhagyatva, kisemmizve éreztük ma- elméleti problémák sokaságában és
        küzdelem a párttal és a titkosrendőri gunkat, amikor a magyar egyetem lét- folytonosan gondolkodni annak ki-
        hatalommal. Így érkeztünk el a rend- rehozásának folyamata olyan irányt művelésén, milyen módon lehet adott
        szerváltáshoz Nyitrán.      vett, hogy a politikai alapítók a nyitrai helyen, adott időben legérthetőbben
         A rendszerváltozás törvényi kere- intézménnyel nem számolnak. Ezzel továbbadni a matematikai ismerete-
        tek híján a felsőoktatásban is sajátos a magyar egyetem nem alulról épít- ket. Egyaránt megörvendeztet egy-
        formában zajlottak le. A régi vezetők kezve, az érintettek egységével jött egy számelméleti probléma megoldá-
        leváltását és az új vezetők választását létre, hanem valójában egy politikai sa és egy-egy új ötlet felbuggyanása
        a hallgatók néhány tanár segítségével alku gyümölcse lett. Ez még önma- a tanítás javítása érdekében. Mindig
        bonyolították le. Most is mély érzé- gában nem kell, hogy rossz megoldás azt szeretem legjobban, amivel éppen
        sekkel gondolok vissza arra az őszi legyen, ha párosul a szakmai és tár- foglalkozom.
        estére, amikor több tucat hallgató sadalmi összefogással. Ezzel a nyitrai
        érkezett lakásomra, közölve, hogy magyar felsőoktatás arra kényszerült,  Milyen célok előtt áll a professzor
        megválasztottak a magyar tagozatért hogy a magyar egyetemtől korábban úr? Mik a tervei?
        felelős dékánhelyettesnek. A közeli beindított kari formációját hozza létre   Azt szoktam mondani, hogy még
        kálváriadombon összegyűlve már a és működtesse, ne hagyja veszni, szét- tele a batyu, amit a vállamra tettem,
        jövő volt a beszédtéma.      szóródni az itteni magyar szakmai még sok problémafelvetés terheli
         A főiskolára visszakerült az ún. tudományos potenciált, és aktívan jegyzetfüzetemet mind a számelmé-
        normalizáció idején menesztett Jozef táplálkozzon a jónevű nyitrai egyete- letből, mind a módszertanból. Ezek
        Pastier professzor, és már 1990-ben mi és kutatási közegből. A Közép-eu- megoldásai nem hagynak nyugodni,
        sikerült meghirdetni a felvételiket rópai Tanulmányok Karának jelenlegi még szeretnék néhányukkal meg-
        csaknem valamennyi magyar nyel-  dékánja és vezetése ebben a nyitrai birkózni. Nem utolsó sorban a lehe-
        vű tanári szakra. Ez a második nyit- tudományos környezetben megállta tőségek mellett szeretnék még hoz-
        rai fellendülés azonban nem tartott helyét, és figyelemre méltó, attraktív zájárulni a karunk és egyetemünk,
        soká, mivel 1991-ben a főiskola élére programokkal gazdagította a nyitrai de mindenekelőtt a nyitrai magyar
        olyan vezető került, aki szűklátókö- magyar nyelvű felsőoktatást.  nyelvű felsőoktatás szakmai sikere-
        rű, kicsinyes, a jövőbe nem látó ka-                ihez. Végezetül szeretnék a párom
        otikus hozzáállásával nyolc éven át  Ön módszertani, matematikai hosszantartó betegsége alatt olyan
        lényegesen korlátozta a magyar ta- kiválóság. Mégis megkérdezem, körülményeket teremteni számára,
        gozat tevékenységét. Ezzel kiváltotta hogy mit helyez inkább előtérbe: a hogy minél könnyebben és nyugod-
        a nyitrai tanárok és hallgatók újabb számelméletet vagy a matematikai tabban tudja elviselni a Mindenható
        tiltakozását, akik végül 1997-ben az módszertant? Melyik a nagyobb sze- által ránk rakott terheket.
        európai fórumokhoz fordultak segít- relme?
        ségért a nyitrai magyar pedagógus-  Az első összefoglaló matematikai  Sok sikert, erőt és egészséget kívá-
        képzés megnyugtató rendezésének mű kb. 2300 évvel ezelőtt született. nunk mindehhez!
        ügyében.             Ez volt Euklidesz Elemek c. 13 részes
    NOV_15_16.indd  5                                            21.10.2015  11:31:55
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10