Page 6 - XXIII. évfolyam, 3. szám - 2015. november
P. 6

Vélemény                                            Katedra
          Agócs Zoltán
          Gondolatok az iskoláról, felsőfokon
           Életem első külföldi útja Magyar- Nálunk a BSc.-képzésnek nincs ha- megoldani. Sok reformátor erőlteti
          országra vezetett. Mint a losonci Épí- gyománya, az elméleti ismereteken az új, hangzatos, nevében attraktív
          tőipari Szakközépiskola diákja 1956. alapuló szakágakban a végzősök el sem programok bevezetését – rendszerint
          október végén szakmai kirándulás tudnak helyezkedni, mivel a képzésben a  jól bevált és alapértékű tanulmá-
          keretében, az Ybl Miklós Építőipari főleg gyakorlati, üzemeltetési ismere- nyi programok kárára. Világossá kell
          Szakképző Iskola meghívására, Bu- teket kapnak. Viszont a műszaki felső- tenni, hogy ma a matematika és a ter-
          dapestre utaztam. Reméltem, hogy oktatásban kevés azon oktatók száma, mészettudományos ismeretek meg-
          az érettségi után a Budapesti Műszaki akik a mérnöki gyakorlatból kerültek értése nélkülözhetetlen a tudásalapú
          Egyetemen folytathatom majd tanul- vissza az egyetemre. Így nálunk a hall- társadalomban való részvételhez.
          mányaimat. Október 23-án az Erkel gatók tovább folytatják tanulmányaikat,  Az akkreditáció fogalmával először
          Színházban a  János Vitéz daljátékot és csaknem háromszor annyian szerez- mint dékánhelyettes találkoztam.
          adták. Még az előadás befejezése előtt nek mesterképzésben MSc.-diplomát, Már akkor kiderült, hogy néhány
          zászlólengetéssel tüntetők vonultak mint pl. Magyarországon.   tanszéknek gondot okoz a  szakte-
          be a színházba, így tudtam meg, hogy  A kreditrendszer bevezetésével sok rület tudományos alapjainak meg-
          kitört életem legszebb forradalma. Az esetben felborult az egymásra logi- határozása. Azóta az „egyetemek“
          orosz gőzhenger azonban újra moz- kusan épülő tantárgyak rendje, így száma Szlovákiában gombamódra
          dult, és gyorsan eltiporta a  magyar előfordul akár az is, hogy megfelelő szaporodtak anélkül, hogy hitelesnek
          szabadságvágyat. Így lettem 1957 elméleti alapok nélkül kerülnek tár- ítélhető helyzetkép alakult volna ki
          őszén a  Szlovák Műszaki Egyetem gyalásra olyan területek, ahol az el- az egyes felsőoktatási intézmények
          Építőmérnöki Karának hallgatója. méleti tudás előfeltétel lenne. Mára arculatáról. A  felsőoktatás jelenle-
           A  mérnöki diploma megszerzése már köztudott, hogy mind a kredit- gi bonyolult helyzetében az oktatás
          után 1962. december 1-jén az Acél- és rendszer, mind a  háromlépcsős ok- minőségét nem lehet „száguldozó”
          Faszerkezetek Tanszékén lettem ta- tatás túl gyorsan lett bevezetve, hi- professzorokkal megoldani. A  sza-
          nársegéd, és 50 év után mint egyetemi szen mindkettő jól kiépített hátteret, kok és szakirányok felülvizsgálatánál
          tanár itt fejeztem be oktatói tevékeny- a  hallgatóktól fegyelmet és autodi- szigorú, de objektív akkreditációt kell
          ségemet. A  rendszerváltás után sok dakta felkészülést követel – sok eset- alkalmazni. Az objektív akkreditáció
          mellőzött kollégámmal együtt előttem ben azonban mindhárom hiányzik. bonyolult feladat, nem lehet a külön-
          is megnyílt a tudományos világ: a kar  A rendszerváltás óta a kandidátusi böző küldetéssel rendelkező felső-
          tudományos dékánhelyetteseként tevé- tudományos fokozatot (CSc.) a PhD. oktatási intézményeket ugyanazon
          kenykedtem, majd mint professzor két (philosophiae doctor) helyettesíti. kritériumok alapján értékelni. Az
          időszakban a tanszék vezetője lettem.  A  doktori képzés ma az egyetemi egyetemi oktatótól, főleg a professzo-
           Mint a bevezetőből is kitűnik, egész tanulmányok egyszerű folytatását roktól elvárják, hogy magas szinten
          aktív életemet egyetemi közegben él- jelenti, csökkent a  képzés színvona- oktasson, kutasson, publikáljon. Tud-
          tem le, így a továbbiakban is főleg a la, nincsenek megteremtve a komoly valévő, hogy Szlovákiában nem lehet
          felsőoktatással összefüggő gondola- kutatás feltételei, majdhogynem tö- minden egyetem „kutató“ egyetem,
          tokat szeretnék megfogalmazni.  megessé vált, és sok végzős hallgató hiszen a kutatás drága, így többnyire
           1990 őszén meghívást kaptam négy így kerüli el a munkanélküli státuszt. nincsenek biztosítva a sikeres kutatás
          kanadai egyetemre. Itt találkoztam Nem oldódott meg a  PhD.-fokozat feltételei. Viszont ha nincs kutatási
          először az angolszász modellel, a há- társadalmi elismertsége és értékelése. eredmény, nincs mit publikálni (főleg
          romlépcsős egyetemi képzéssel (alap- Németországban egy Dr.-Ing. foko- az elfogadott és elvárt tudományos
          képzés – BSc., mesterképzés – MSc. zat hordozója magasabb beosztásra lapokban).
          és doktori képzés – PhD.). A közép- és anyagi értékelésre jogosult. Itthon  A  leírtak alapján érzékelhető: ah-
          európai, így a  szlovákiai műszaki a PhD. titulust csak díszként viseli, hoz, hogy gondolkodó, önállóan
          egyetemek is főleg a német kétlép- aki nem az egyetemen vagy a tudo- alkotni képes nemzedéket képez-
          csős mintára alakultak. A hallgatók mányos akadémián helyezkedik el. zünk, az oktatás helyzetén minden
          a teljes egyetemi képzettség után  Sokéves oktatói tevékenységem szinten javítani kell. A helyzet talán
          mérnöki diplomát kaptak (Ing., Dipl. alatt tapasztaltam, hogy minden ve- még nem kritikus, hiszen sok itthon
          Ing.), a  legkiválóbbak a  továbbkép- zetés meg akarta reformálni az iskolai végzett hallgatónk megállja a helyét
          zés sikeres befejezése után külföldön oktatást. Egy permanens reformnak a világban is. Azonban ha az ország
          a  Dr.-Ing., Dr.-Univ., itthon pedig vagyunk tanúi, aminek eredménye vezetése továbbra sem fogja kezelni
          a  CSc. kandidátusi fokozatot érték alig érzékelhető. Tudvalevő, hogy a képzés minőségét mint társadalmi
          el. Kanadában alkalmam volt néhány a felsőoktatás megújítása csak az ok- problémát, nem teszi vonzóvá az ok-
          bakkeleurátusi fokozat birtokosával tatási rendszer együttes reformjával tatási foglalkozást, saját országunk-
          társalogni, akiket továbbtanulásra lehetséges. A minőségi egyetemi kép- ban előbb-utóbb a  külföldi szellemi
          biztattam, ám meglepetésemre meg zés elválaszthatatlan az alap- és kö- termék kiszolgálói és felhasználói
          voltak elégedve helyzetükkel és  be- zépfokú képzés színvonalától, a köz- leszünk. Már ma jó példa erre a szlo-
          töltött pozíciójukkal.      oktatást és a felsőoktatást együtt kell vákiai autóipar.    NOV_15_16.indd  6                                            21.10.2015  11:31:56
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11