Page 7 - XXIII. évfolyam, 3. szám - 2015. november
P. 7

Katedra                                            Alkalom        Klemen Terézia
        Novemberi népszokások,        hagyományok


         November hónapunk elnevezése jobbágytartozás lerovásának napja, orgonaágat tettek egy edénybe, és
        a latin novem (kilenc) szóból ered. akik a fizetség mellé még egy jól ki- mindegyikre különböző férfinevet ír-
        Julius Caesar (i.e. 100-44) naptárre- tömött libát is kaptak, és az adott évi tak fel. A néphiedelem szerint az lesz
        formja óta a 30 napos november a ti- szüretből származó újbort itták. Már- a lány férje, akinek a nevét viselő ág
        zenegyedik hónap. Nálunk e hónapot ton-naphoz számos hagyomány és karácsonyig kivirágzik.
        Szent András havának vagy őszutó- babona kötődik. A pásztorok végig-
        nak hívták.            járták a házakat, köszöntőket mond- November 30., András napja
         Ebben a hónapban eleink az elkö- tak és nyírfavesszőt ajándékoztak a  Szent András, a keleti egyház védő-
        vetkező évszak időjárásának előjelei- gazdának, aki megőrizve azt, tavasz- szentje, az I. században élt. A néphit
        re figyeltek: ha a nyers bükkfáról le- szal az állatok kihajtásánál használta, szerint átlósan ácsolt kereszten halt
        vágott forgács száraz volt, enyhe időt ezzel megütögetve a jószágot, mert mártírhalált, az ilyen keresztet ezért
        vártak, ha viszont nedvesnek találták, akkor jó szaporulat volt várható. Do- andráskeresztnek nevezik. András
        hideg telet jövendöltek.     logtiltó nap volt ez: tilos volt e nap apostol napja régebben ünnep volt
                         mosni, teregetni, mert a jószág pusz- sokfelé: a naphoz legközelebb eső
         November 1., Mindenszentek   tulását okozta volna. A népi időjárás- vasárnap volt az egyházi év, advent
         November elsején, a Mindenszen- jelzés szerint, ha november 11-én ke- kezdete. A naphoz, illetve estéjéhez
        tek napján a naptárban név szerint mény fagy van, akkor karácsonykor fűződő szokások általában minden
        nem említett megdicsőült lelkekre, enyhe lesz az idő. „Márton napján, ha vidéken hasonlóak voltak. Közös cél-
        a keresztény egyház vértanúira és a lúd jégen jár, akkor karácsonykor juk, hogy  a fiatalok megtudják, ki
        szentjeire, november másodikán pe- vízben poroszkál.” Aki pedig novem- lesz a házastársuk. A nap előestéjén
        dig a halottakra emlékezünk. Azon- ber 11-én éjjel álmodik, boldog lesz a lányok férfinadrágot vagy gatyát, a
        ban nem mindenhol a gyász nap-  – így tartották őseink.     legények női inget vagy szoknyát tet-
        ja ez, Mexikóban jó hangulatban                  tek a fejük alá, hogy megálmodják, ki
        telik a megemlékezés. Az ünneplők  November 25., Katalin napja  lesz a férjük, illetve a feleségük. Ez a
        calacának nevezett, fából készült ko- Alexandriai Szent Katalinról em- nap a legjelentősebb házasságjósló,
        ponyamaszkokat tesznek a fejükre, és lékezünk meg, aki kora igen bölcs varázsló nap. A másik szokás, hogy
        táncot járnak a halott rokonaik tisz- asszonya volt, 310-ben halt már- Szent András napján a legény vagy
        teletére.             tírhalált. Időjárásjóslás is kötődik e leány egész nap böjtöl, csak 3 szem
                         naphoz: „Ha Katalin kopog, akkor búzát és 3 korty vizet iszik, imádko-
         November 11. , Márton napja   karácsony tocsog, viszont ha Katalin zik, s akkor éjjel megálmodja, hogy ki
         Szent Márton 316-ban született tocsog, akkor karácsony kopog.” E lesz a párja. Szokás volt András-nap
        Pannóniában, ő volt a koldusok és naphoz férjjósló hiedelmek és prakti- estéjén, hogy a lányok a zsúpfedeles
        katonák védelmezője. Mikor püspök- kák is kapcsolódtak. Mezítláb ágakat házak ereszét megrázták, és a köté-
        ké akarták választani, olyan nagyon loptak a fákról, amelyet vízbe tettek, nyükbe hulló magból jósoltak: ha a
        tiltakozott ellene, hogy inkább elbújt s ha karácsonyig kizöldült, következ- köténybe búza hull, jómódú legény
        a libaólba, de a libák hangos gágo- tettek a leány közeli férjhezmenetelé- veszi feleségül, ha rozsmag, akkor
        gása elárulta őt és rátaláltak. Innen re. Ezt az ágat katalinágnak nevezték. szegény legény lesz a férje, ha pondró
        van a kapcsolat a Márton-napi liba- Egy másik ilyen szokás volt az ún. hull bele a zsúpszalmából, még a kö-
        torral. E nap volt a fizetés, tisztújítás, „orgonaáztatás”. Katalin-napkor több vetkező évben teherbe esik.


    NOV_15_16.indd  7                                            21.10.2015  11:31:57
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12