Page 8 - XXIII. évfolyam, 3. szám - 2015. november
P. 8

Alkalom                                            Katedra
          Klemen Terézia
          A magyar nyelv napja

           „Ismergetjük, tanuljuk egész éle- tartott, s a legnagyobb színészgenerá-
          tünkben anyanyelvünket is, ezt a sok- ciók nőttek fel a keze alatt, megtanul-
          színű, sokarcú csodát.      va a szép és helyes magyar beszédet
           S minél jobban megismerjük, annál és kiejtést. „Nálunk semmi beszéd-
          szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbb- kultúra, semmi oktatás nincs, sőt a
          nak látjuk.”           hangzó beszéd alaptörvényei sincse-
                   Lőrincze Lajos nek tisztázva!” – írja Kodály Zoltán
                          1935-ben, s hívja fel zeneszerző létére
           A 2015-ös évünk nyelvészeti szem- a figyelmet a szép magyar beszéd és
          pontból nagyon figyelemre mél-  kiejtés fontosságára. A mozgalom el
          tó, hisz több híres magyar nyelvész is indul, de kiteljesedést és országos  Lőrincze Lajos
          születésének jubileumát ünnepeljük szintű elterjedést csak 1965-ben kap,
          ebben az évben. Mintha összebe- amikor először rendezik meg a győri
          széltek volna egykori nyelvészeink, Szép magyar beszéd versenyt. Talán
          mert Lőrincze Lajos születésének minden magyar szakos tanár tudja,
          100. évfordulója közeleg, aki 1915. hogy a kassai Kazinczy-napok ke-
          november 24-én született, és Kodály retében megrendezésre kerülő Szép
          Zoltán ösztönzésére elindította a Ma- magyar beszéd versenyünk győztesei
          gyar Rádióban aktuális nyelvi kérdé- is a győri országos versenyre szoktak
          sekkel foglalkozó nyelvművelő mű- továbblépni és megmérettetni ma-
          sorát, az Édes Anyanyelvünk címűt. gukat ott is, általában nagyon szép
          Munkássága nagyon jelentős, több sikerrel. Az említett nyelvészek a
          nyelvi szakfolyóirat szerkesztője, fő- kassai Kazinczy Nyelvművelő Napok
          szerkesztője volt, szívügyének tartot- rendszeres szakelőadói voltak, és a
          ta a szép és helyes magyar beszédet, verseny értékelő bizottságának a tag-
          a nyelvápolást, nyelvjáráskutatást, jaiként nagyon értékes tanácsaikkal
          ezért az Anyanyelvápolók Szövetsége segítették a felkészítő tanárok mun-
          az iránta tanúsított tisztelet jegyében káját, valamint a versenyzőket is ösz-
          az idei évet Lőrincze Lajos-emlékév- tönözték a további önképzésre.
          vé nyilvánította.         Tehát, kedves magyar szakos kol-
           Ugyanúgy 100 éve, 1915. június légák, talán még nem késő, hogy no-  O. Nagy Gábor
          6-án született másik nyelvészünk, vemberben több okból is megemlé-
          O. Nagy Gábor is, akit a tanárok és kezést, nyelvi ünnepet tartsunk. Már
          diákok a nevét talán a legismertebb csak azért sem, mert az egyik legfia-
          munkája alapján ismerhetik, mely- talabb ünnepünk 2011 óta november
          nek címe Mi fán terem? – A magyar 13-a, a magyar nyelv napja. Akár
          szólások eredete (1957). O. Nagy Gá- nyelvtan órán is nyelvtani totóval,
          bor a szerkesztője volt még a Magyar anyanyelvi játékokkal és vetélkedők-
          szólások és közmondásoknak (1966), a kel, esetleg az iskolarádióban rövid
          Magyar Szinonimaszótárnak (1978), megemlékezéssel tudatosíthatjuk ta-
          valamint egyik szerkesztője volt A nítványainkban, hogy mennyire fon-
          magyar nyelv értelmező szótárának tos anyanyelvi kultúránk ismerete.
          (1959–1962) is.          A nyelv létezése, épsége a nemzet
           A következő ismert és említésre és nemzetiségünk fennmaradásának,
          méltó nyelvészünk a 80 éve született fejlődésének fontos záloga. Ápolásán
          Montágh Imre, nyelvész, logopédus, túl fejlesztése ezért minden magyar  Montágh Imre
          aki beszédtechnikai fejlesztéseket közös ügye.

    NOV_15_16.indd  8                                            21.10.2015  11:31:57
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13