Page 9 - XXIII. évfolyam, 3. szám - 2015. november
P. 9

Katedra                                            Alkalom        Schwartz Katalin – Mézes Rudolf
        A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének üzenete
        (Elhangzott a 2015. szeptember 25-i komáromi demonstráción)
        Tisztelt Tiltakozó Nagygyűlés!  ni, és a Szlovákiai Magyar Szülők ben is vezessék a rájuk bízott nyájat a
        Tisztelt Demonstráló Egybegyűltek! Szövetsége nevében arra szólítjuk hit, remény és szeretet világába.
                        fel pártjaink országos vezetőit, hogy  Azt üzenjük a sajtónak, hogy ha-
         A régi magyar himnuszban, a Bol- emeljék fel szavukat, szólítsák fel regi- talmuk, véleményformáló lehetősé-
        dogasszony anyánk című ősi imád- onális és helyi képviseletüket, hogy az gük, közösségépítő, vagy éppen ellen-
        ságban a nagy bajban felkiált a nép és utolsó órán közösen tegyünk a felvi- kezőleg – romboló hatásuk óriási, de
        segítséget kér, és ha más módon nem déki magyar oktatás megmaradásáért. ugyanekkora a felelősségük is.
        is, imájában, énekében megpróbál a  Innen, Komáromból – azonosulva  Azt üzenjük a magyar diákoknak,
        gondokon, a problémákon segítséget, Fodor Attilának, a Comenius Peda- csak nyugodtan tanuljanak, vegyék
        orvoslást találni.        gógiai Intézet igazgatójának a gondo- birtokukba mindazokat az ismere-
         Az utóbbi években egyre inkább lataival – a Szlovákiai Magyar Szülők teket és tudásokat, amit jövőjük, fej-
        azt tapasztaljuk, hogy felvidéki vi- Szövetségének Országos Elnöksége lődésük igényel. Abban a küzdelem-
        szonylatban nem vagyunk képesek azt üzeni politikusainknak, hogy ben, ami most vár ránk, nekik ez a
        sarkunkra állni, és tenni valamit össze kell fognunk, és mi, szülők, az feladatuk. Nekünk, felnőtteknek pe-
        gondjaink megoldása érdekében.  egymást erősítő egységes közös fellé- dig az, hogy megóvjuk, megtartsuk
         Az első és a második Fico- pést igényeljük, és senkinek nem to- és fejlesszük a magyar iskolát.
        kormányzat idején nemzeti létünk, leráljuk, ha efölé helyezi valamilyen
        megmaradásunk talán legfontosabb szűk csoport vagy párt érdekeit.  Tisztelt Tiltakozó Nagygyűlés!
        területén, az oktatásügyben egyre  Azt üzenjük polgármestereink- Tisztelt Demonstrálók!
        nagyobb támadások érik a felvidéki nek és önkormányzati képviselő- Mi, tisztességes, becsületes adófi-
        magyarságot, és ennek sajnos nagyon inknek, hogy ne az iskolai demok- zető polgárok azt üzenjük innen Ko-
        sokan csak tétlen figyelői, a megoldá- rácia csorbítására szerveződjenek, máromból, a várvédő hősök város-
        sokat másra hárító, a megoldásokat hanem a kistérségi oktatástervezésre.  ából, az ország élén álló felelőtlen,
        mástól váró részesei vagyunk.   Azt üzenjük Komáromba és Nyit- magukat hatalmasoknak képzelők-
         Az anyanyelvi oktatás, az anya- rára a tanárképző karokra, hogy nek, hogy elvárjuk, kisded játékukat
        nyelven való művelődés terén egyre jobban felkészített magyar pedagó- minél előbb hagyják abba, és az isko-
        nagyobb attrocitások érik nemzetré- gusokra van szükségünk.    lai étkeztetés megreformálása helyett
        szünket, és ha ez ellen nem emeljük  Azt üzenjük intézményeink ve- inkább a megfelelő szellemi táplálék
        fel szavunkat és a folyamatok tétlen zetőinek, hogy az eredményes, a ha- biztosításán ügyködjenek.
        figyelői leszünk, hamarosan nem lesz tékony, a minőségi iskola kiépítése
        kinek átadnunk legnagyobb kincsün- döntő mértékben rajtuk múlik.   Tisztelt Jelenlévők!
        ket, édes anyanyelvünket, népi nem- Azt üzenjük a pedagógusoknak,  Nagy a felelősségünk. Szebb jö-
        zeti értékeinket, kultúránkat, csodá- hogy oktató-nevelő munkájukon vőnk, elsősorban gyermekeink, csa-
        latos népmeséinket, népdalainkat, változtatni kell – nem többet, hanem ládunk boldogsága, településeink
        néptáncainkat, mert az iskoláinkkal másképp. A tantervek, a tanfelü- fennmaradása, régióink fejlődése
        együtt az utódok is elfogynak.  gyelők, a tesztelési eredmények és a érdekében kisebb-nagyobb közössé-
         A veszély óriási!       kreditgyűjtés helyett a gyereket kell gekben egymást segítve tudjuk csak
         A tizenkettedik órában, vagy tán gondolkodásuk és terveik fókuszába meghozni helyes döntéseinket, csak
        már utána vagyunk.        helyezni.             egymást segítve tudjuk megtalálni
         A különböző fórumokon olyan   Azt üzenjük a szülőknek, hogy a helyünket e földön, szülőföldünkön,
        döntések születnek, melyek a fel- magyar iskola jó út gyermekeink bol- mely, szeretnénk remélni, hogy a mi-
        vidéki magyarság minél gyorsabb dogulásához, de a bizalom mellett az énk is, a mi hazánk is.
        felmorzsolódását igyekeznek előse- együttműködésre is nagyobb szükség  Ennek érdekében kell felelősség-
        gíteni.             van.               teljes, helyes döntéseinket meghozni
         Ezen folyamatok megállítása érde- Azt üzenjük papjainknak, lelké- addig, amíg nem késő, és nem mások
        kében igyekeznek a felvidéki magyar szeinknek, hogy a „vedd meg – edd döntenek helyettünk.
        civil szervezetek egységesen fellép- meg – tedd meg” globalizált őrületé- Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
    NOV_15_16.indd  9                                            21.10.2015  11:31:57
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14