Page 1 - Klemen Terézia
Katedra Nap az oktatási reformokról és a gyerekkultúráról
P. 1

KLEMEN TERÉZIA
          KATEDRA NAP AZ OKTATÁSI REFORMOKRÓL
          ÉS A GYEREKKULTÚRÁRÓL
          A Katedra Alapítvány és a Katedra zet igazgatója előadásának címe a kissé tési karának tanárai voltak:  Horváth
          Társaság immár hagyományosan no- provokatív Csak reformot ne?!? felkiál- Béla,  Boronkai Dóra  és  Bús Imre. A
          vember második felében rendezi meg tást foglalta magába. Az igazgató na- téma kiváló ismerői a  gyermekiroda-
          szakmai találkozóját, a Katedra Napot. gyon érdekes előadásában összehason- lomról, a játék alapú tanulásról tartot-
          Az idén 27. alkalommal megszervezett lította a különféle külföldi reformokat s tak újszerű, érdekes előadásokat.
          szimpóziumra november 30-án került azok eredményeit. Részletesen beszélt  A szakmai napot jelenlétével meg-
          sor Dunaszerdahelyen.       a kompetenciamérésekről s az ered- tisztelte Bárczi Zsófia, a Nyitrai Kons-
           A találkozó elején Pintes Gábor – a ménytelenségek okairól, majd a szlo- tantin Filozófus Egyetem Közép-eu-
          Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem vákiai iskolai reformok elbukásának rópai Tanulmányok Karának dékánja,
          Pedagógiai Karának dékánja, egyben a okait ismertette. Rámutatott arra, hogy Prékop Mária, az oktatásügyi minisz-
          Katedra Társaság elnöke – beszámolt a külföldi sikeres reformokban csak egy térium nemzetiségi főosztályának ve-
          az elmúlt egy év történéseiről, és sajná- dolog a közös nevező: mindegyik kö- zetője, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar
          lattal állapította meg, hogy a társaság zéppontjában a tanulás fejlesztése áll. Pedagógusok Szövetségének elnöke és
          pályázati eredménytelensége, s az eb- Véleménye szerint tehát nem felülről Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar Pe-
          ből fakadó eszközi keretek hiánya mi- kell ráerőltetni az iskolákra a reformo- dagógusok Szövetségének alelnöke.
          att a Katedra Társaság nem tud olyan kat, hanem a személyre szabott tanulás
          hathatós tevékenységet folytatni, mint tervét kell megvalósítani, s ez eredmé- A KATEDRA-DÍJ ÁTADÁSA
          amilyet eltervezett. Bár így is mindent nyezetné a tanulás fejlesztését. Minden Az ismételt vita után került sor a 2018-
          megtesz annak érdekében, hogy a fel- iskola legyen jó iskola, s emellett a pe- as Katedra-díj átadására, melyet a Ka-
          vidéki magyar iskolák és pedagógusok dagógusok társadalmi megbecsülését tedra Alapítvány Kuratóriuma egyhan-
          szakmai segítője maradjon – szakmai kell előmozdítani a finn mintára, mert gúan Simon Attilának, a Selye János
          tanácsadóként több alkalommal is a ott csak a legjobbak mehetnek pedagó- Egyetem Történelem Tanszék vezetőjé-
          minisztérium segítségére volt az idei év gusi pályára. A pedagógiai reformokról nek  ítélt oda. A díjazottat Fibi Sándor
          folyamán.             szóló blokott az Állami Pedagógiai In- mutatta be egy rendkívül megható és
                           tézet munkatársai, Ledneczky Gyöngyi találó laudáció formájában1. A bemu-
          REFORMTÓL REFORMIG – KOR-     és Tímár Lívia közös előadása zárta. tató végén elhangzott: „Simon Attila a
          PARANCS VAGY KÉNYSZER-E AZ     Az elhangzott gondolatokat nagyon mai napon pedagógiai munkásságáért
          ÁLLANDÓ MEGÚJULÁSRA VALÓ     élénk szakmai vita követte, ahol töb- részesül a felvidéki magyar pedagógus-
          TÖREKVÉS?             bek közt felszólalt Albert Sándor, a nak adható egyik legmagasabb díjban,
          A találkozó első témacsoportját a köz- SJE alapító rektora, Andruskó Imre, a a Katedra-díjban. A Katedra Alapít-
          oktatásban zajló pedagógiai reformok komáromi Selye Gimnázium igazgató- vány felvidéki magyar gimnáziumi ta-
          képezték. Pintes Gábor, a Katedra Tár- ja, Fibi Sándor, a Katedra szakmai lap nárként és felvidéki magyar egyetemi
          saság elnöke szerint nagyon sajnálatos szerkesztőbizottságának elnöke, Petres oktatóként állítja őt példaként társai és
          és elszomorító, hogy hiába találkoztak Csizmadia Gabriella egyetemi oktató, a az egész felvidéki magyar pedagógus-
          már a pedagógusok számos reform- Katedra szerkesztője – és sokan mások. közösség elé.”
          mal, az igazi nagy reformok beindítását               A díjat Pintes Gábor adta át, aki zár-
          mindig elodázzák, és azok évtizedek A GYERMEKKULTÚRA AKTUÁLIS   szavában egy újabb sikeres, tartalmas
          óta váratnak magukra. „Az, hogy sok- KÉRDÉSEI           találkozóként könyvelte el a Katedra
          rétű és mélyreható változtatásra van A délutáni programban a gyermekkul- Napot.
          szükség az iskolaügy terén, nem lehet túra aktuális kérdései kerültek napi-
          vita tárgya. Sok elszalasztott lehetősé- rendre. A szakavatott előadók a Pécsi  JEGYZETEK:
          günk volt” – summázta. Fodor Attila, a Tudományegyetem Kultúratudomá- 1 A laudáció szövege jelen lapszámunk 4–5.
          komáromi Comenius Pedagógiai Inté- nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesz- oldalán olvasható.
   1