Page 1 - Pintes Gábor
A hazai oktatásügy reformtörekvéseinek főbb irányvonalai az elmúlt közel három évtizedben
P. 1

1
        PINTES GÁBOR
        A HAZAI OKTATÁSÜGY REFORMTÖREKVÉSEINEK FŐBB

        IRÁNYVONALAI AZ ELMÚLT KÖZEL HÁROM ÉVTIZEDBEN

        Tanulmányom, mely most a tisztelt láinkban, de általánosan elmondható, ben mennyire érte váratlanul a válto-
        olvasóközönség elé kerül, a 2018. nov- hogy az elmélet és a gyakorlat között zás szele mindazokat, akik érintettek
        ember 30-i XXVII. Katedra Napon sokmérföldes szakadék tátong. S ahe- voltak benne. Talán nem is jó és pon-
        hangzott el előadás formájában. Mivel lyett, hogy ez a távolság csökkenne, jó- tos megfogalmazás az érintettek köre,
        e szakmai találkozó alapgondolata a magam inkább annak növekedését lá- mert, ahogy azt már korábban említet-
        „Reformtól reformig” volt, előadáso- tom valóságosnak. Éppen ezért vagyok tem, ebben az esetben óriási tömegek-
        mat leginkább az a szándék vezérelte, meggyőződve arról, hogy a tényleges ről kell, hogy beszéljünk. Minimum a
        hogy áttekintést, pontosabban bete- változást, ha úgy tetszik, reformot azzal tanárok, szülők, diákok csoportjáról.
        kintést adhassak a már mögöttünk tudjuk majd valós helyzetté és állapottá Az óvodai neveléstől egészen a felsőok-
        levő három évtizedről. Olyan három tenni, ha a jól megalapozott elméletet tatásig. Sok-sok tíz- meg százezer em-
        évtizedről beszélünk, mely kezdetén (mely dominánsan a kutatáson s a be- berről, akiknek egyrészt a mindennap-
        komoly társadalmi és politikai változá- vált és hitelesített gyakorlaton alapszik) jaik, másrészt a jövőjük függött attól,
        sok tanúi lehettünk, melyben megany- sikerül fokozatosan a mindennapi pra- hogy miként fog (át)alakulni a hazai
        nyi reményt fűztünk a jobb oktatásügy xisba is átültetni. Erről viszont majd nevelési és oktatási rendszer. Az tény,
        megvalósulásához, melyben komoly egy következő tanulmányban fejtem ki hogy a „nagypolitika” csúcsszereplői
        változáson ment keresztül az alapot és álláspontomat.      készítve voltak a „nagy” változásokra
        kiindulópontot adó pedagógiai elmé- A kissé talán terjedelmesre sikerült és változtatásokra. Ugyanez viszont
        let, s melyben a nagy horderejű célok bevezető után, melyben már-már a nem mondható el az oktatásügyben te-
        és stratégiák megfogalmazásába átfo- jövőbe tekintő tervekről és elképzelé- vékenykedő és döntéshozatali helyzet-
        gó irányvonalak és érdekek szóltak és sekről kezdtem értekezni, tekintsünk be kerülő, egyébként sokszor nagyon is
        szólnak bele. Ami viszont talán a leg- vissza a mögöttünk lévő három évti- rátermett és illetékes szakemberekről.
        fájóbb az elmúlt három évtized iskola- zed első harmadára! A 89-es időszakot A gond és az akadály inkább oly mó-
        és oktatásügyének elemzésében, hogy követő évek rengeteg változást és (el) don jelentkezett, hogy a nyilvánvaló
        komoly változásokra nem nagyon ke- várást hoztak és vontak maguk után. A változási szükséglet és talán kényszer
        rült sor. Ezt a jelenséget úgy is nevez- nevelés és oktatásügy terén megjelenő nem vont maga után egységet és egyet-
        hetnénk, hogy a 21. század gyermekeit változás egyike volt azoknak, melyek értést, akaratot, hitet, szándékot és
        a 20. század (esetleg még korábbi) is- óriási tömegeket érintettek, s melyek- kitartást. Olyat, mely elhitette volna a
        kolájának és oktatásának formáival, nek kiemelt szerepük volt (és szerin- „érintettek” többségével, hogy hosszú
        tartalmával és módszereivel próbáljuk tem mindig is lesz) a jövő meghatá- évek, évtizedek kitartó és egy irányba
        nevelni/oktatni. Hogy valójában miért rozásában. Nem véletlenül állíthatjuk történő haladásával ki lehet alakítani
        is nem következtek be az elmúlt három meglehetősen nagy bizonyossággal egy olyan nevelési és oktatási rendszert
        évtizedben alapvető és gyökeres válto- és biztonsággal, hogy ebből kifolyó- és praxist, mely megfelel a kor és egyéb
        zások, nem könnyen megválaszolható lag – vagy éppen ezért – a nevelés és szempontok követelményének.
        kérdés. Persze, egyszerűen rövidre zár- iskolaügy kérdései szinte permanens  Mindez ellenére az 1989 utáni idő-
        hatnánk a kérdést azzal, hogy harminc módon a politikai tőke részét képezik szaknak volt egy bizonyos bája, mely
        évvel ezelőtt is egy kitűnő oktatási és a politikai csatározás eszközei. En- abból fakadt, hogy a változtatás szük-
        rendszerünk és gyakorlatunk volt, és nek a kérdésnek (mely számomra nem ségét érző pedagógusok, szülők és di-
        ezt csak minimális „kozmetikával” kell is kérdés) elemzésébe elvi okok miatt ákok is tenni akarták a változást. Ezért
        konzerválni a jelen és az utókor szá- nem kívánok itt és most belekezdeni, emelhető ki ebből az időszakból a sza-
        mára. Nagyon sajnálom mindazokat, de minimum Mária Terézia uralkodá- badság eszméje mint a 89-es időszakot
        akik ebben a hitben élnek és „dolgoz- sa óta evidencia, hogy az iskola(ügy) követő évtized kiemelkedő és kulcs-
        nak”, mert számomra ez inkább önbe- tulajdonképpen politikum.  fontosságú jelensége – a nevelés és az
        csapásnak tűnik, semmint (ön)kritikai  Az 1989 utáni időszak sok szem- oktatás terén is. Sokan hittek abban,
        elemzésből fakadó következtetésnek. pontból tekinthető mérföldkőnek, és hogy a nevelési és az oktatási folyamat
        Ezzel nem azt akarom sugallani, hogy persze az is befolyásoló tényező volt, szerves részét és úm. filozófiáját kell,
        minden rossz és elavult lenne az isko- hogy a nevelés és iskolaügy tekinteté- hogy alkossa a vélemény- és nézetplu-
   1   2