Folyoirat2
 • A folyóirat
  története
 • Aktuális
  lapszám
 • Archívum
   
 • Szerkesztőség
   
 • Elérhetőség
   
 • Szerzőinknek
   
 • Szerzői jogi és adat-
  védelmi nyilatkozat

A Katedra folyóirat profilja

A Katedra folyóirat a Katedra csoport részét képezi, amely más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő három egységből áll: a Katedra folyóiratból, a Katedra-versenyekből és a Katedra Társaságból. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoport elindítója és fenntartója a Katedra Alapítvány.
 
A Katedra folyóirat egy Szlovákiában megjelenő pedagógiai-szakmódszertani havilap, ami a tanévet kísérve évfolyamonként tízszer, szeptembertől júniusig jelenik meg. Első száma 1993-ban látott napvilágot a Lilium Aurum Kiadó gondozásában, később a Katedra Alapítvány vállalta fel a működtetését. 2021 őszétől, a XXIX. évfolyamtól kizárólag elektronikus formában érhető el, és mindig az adott hónap első napján jelenik meg.
 
A folyóirat elsődleges célja a felvidéki magyar oktatási-nevelési folyamatokat érintő aktuális és stra­tégiai jellegű problémák megvitatása, a közoktatással és felsőoktatással összefüggő alapvető kérdések feltárása, a kurrens szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek közvetítése, a legfrissebb pedagógiai-didaktikai és oktatáspolitikai kutatások prezentálása és az oktatásügybeli jó gyakorlatok népszerűsítése. Ennek fényében a folyóirat célközönségét (elsősorban) a felvidéki magyar közoktatás, felsőoktatás szereplői és irányítói, illetve az egész Kárpát-medencében résztvevő, magyar oktatási kérdésekkel foglalkozó szereplők alkotják.
 
A 40 oldalas folyóirat négy tematikus egységből áll: egy tematikus blokkból, ami valamilyen kiemelt témakörrel foglalkozik; pedagógiai-pszichológiai orientáltságú szakcikkekből; szaktantárgyakkal kapcsolatos elméleti tanulmányokból és módszertani jellegű szakcikkekből; valamint a felvidéki iskolákról és oktatásüggyel foglalkozó intézményekről, szervezetekről szóló tudósításokból épül fel.
 
A Katedra folyóirat szerepel az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottságának folyóiratlistáján.
10. szám
2021. június
10. szám
2021. június
5. szám
2021. január
9. szám
2021. május
4. szám
2020. december
8. szám
2021. április
3. szám
2020. november
7. szám
2021. március
2. szám
2020. október
6. szám
2021. február
1. szám
2020. szeptember

Főszerkesztő:
Hodossy Gyula

Vezető szerkesztő:
Petres Csizmadia Gabriella

Korrektor:
Petres Sándor

Örökös munkatárs:
Turczel Lajos

A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor

Szerkesztőbizottsági tagok:
Bárczi Zsófia
Hrbácsek Noszek Magdolna
Kalácska József
Klemen Terézia
Krippel Éva
Novák Mónika
Pázmány Annamária
Pintes Gábor
Szokol Dezső

Nyomdai előkészítés:
Rácz Éva

Webadminisztrátor:
Decsi Zoltán

Kiadja:
a Lilium Aurum Könyvkiadó és a Katedra Alapítvány

Felelős kiadó:
Hodossy Gyula

ISSN 2729-9066

Katedra Alapítvány
 
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
929 01 (Dunaszerdahely)
Szlovákia
 
Tel.: 00421 (0)903 724 781
 
e-mail:
katedra​@katedra​.sk,
katedra​.szerkesztoseg​@gmail​.com
 
honlap: https:​//katedra​.sk
 
IČO: 35591609
DIČ: 2021130969
 1. A kézirat formai elvárásai

  A Katedra folyóirat évente 10 lapszámot tesz közzé. Az egyes számok szeptembertől júniusig, minden hónap 1. napján jelennek meg a https://katedra.sk Katedra folyóirat aloldalán. A lapzártát mindig az adott szám megjelenését megelőző hónap 5.  napján tartjuk.

  A lapba beérkező kéziratokat MS Word-formátumban, A4-es oldalon, 12‑es betűmérettel, 1‑es sorközzel, balra kizártan, Times New Roman betűtípussal szedve küldik el a szerzők a katedra. szerkesztoseg@ gmail. com e-mail-címre.

 1. A publikációk felépítése
  • A szerző teljes neve
  • A publikáció címe
  • Alcímekkel tagolt szövegtörzs (az alcímeket nem számozzuk)
  • A felhasznált irodalom jegyzéke
  • A szerző affiliációja
  • A kép- vagy ábramellékletet külön csatolmányban kérjük küldeni.
 2. A szerző affiliációja

  A Katedra a következő adatokat teszi közzé a szerzőkről:

  • Titulusokkal ellátott név
  • Munkahely, beosztás
  • Publikus e-mail-cím
  • Lakhely (csupán: településnév)
 3. Terjedelem

  A Katedra tanulmányokat, szakcikkeket és tudósításokat tesz közzé.

  A tanulmányok terjedelme 15 000 – 18 000 karakter (lábjegyzetekkel, szóközökkel, felhasznált irodalommal együtt)

  A szakcikkek terjedelme 10 000 – 15 000 karakter (lábjegyzetekkel, szóközökkel, felhasznált irodalommal együtt).

  A tudósítások terjedelme 3 000 – 5 000 karakter.

  Kivételes esetben lehetőség nyílik a terjedelmi korlátok áthágására, ezt azonban a szerkesztővel kell egyeztetni.
   

 4. Hivatkozások

  A folyóirat szövegbelseji, zárójelben közölt hivatkozásokat tartalmaz, amely a szerző családnevét, a kiadás évét és a hivatkozott oldalszámo(ka)t jelöli ki (az oldalszámok között nagykötőjel szerepel). Az egyes adatokat vesszővel választjuk el, a számok után nem szerepel pont: pl. (Tóth, 2021, 15–16)
   

 5. Felhasznált irodalom jegyzéke

  A felhasznált irodalmat betűrendben, sorszám vagy egyéb jelölés nélkül, egymás alatti tételekként tüntetjük fel, a következő módon:

  • A szerző teljes neve: családnév, utónév
  • A kiadvány megjelenésének az éve
  • A kiadvány címe – dőlt betűvel
  • Monográfiák, tanulmánykötetek esetében:
   • A kiadás helye
   • A kiadó neve
   • Tanulmányköteteknél: a hivatkozott oldalszámok
  • Folyóiratcikkek esetében:
   • A folyóirat neve
   • Évfolyam
   • Lapszám
   • Oldalszám(ok)
  • ISBN- vagy ISSN-szám

  MONOGRÁFIÁK:

  Kiss Judit (2008): Bevezetés a gyermekirodalomba. Kolozsvár, Ábel Kiadó, ISBN: 978-973-1140-766.
   

  Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (2016): Gyermeklélektan. Budapest, Libri Kiadó, ISBN: 978-963-4430-35-6.
   

  TANULMÁNYKÖTETBEN MEGJELENT TANULMÁNYOK:

  • EGY SZERZŐS KÖTET ESETÉBEN:

   Komáromi Gabriella (1999): Mesék, meseregények, gyerektörténetek. In: Uő (szerk.): Gyermekirodalom. Budapest, Helikon Kiadó, 207–231., ISBN: 978-963-2086-10-1.
    

   Lejeune, Philippe (2003): Az önéletírói paktum (ford. Varga Róbert). In: Uő: Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatott tanulmányok Philippe Lejeune írásaiból (szerk. Z. Varga Zoltán). Budapest, L’Harmattan Kiadó, 17–46., ISBN: 978-963-945-725-6.
    

  • TÖBBSZERZŐS KÖTET ESETÉBEN:

   Nagy Gabriella Ágnes (2017): Hagyományos (nép)mesemondás. In: Hansági Ágnes – Hermann Zoltán – Mészáros Márton – Szekeres Nikoletta (szerk.): Mesebeszéd. A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve. Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 169–222., ISBN: 978-615-572-905-8.

  PERIODIKÁBAN KÖZÖLT TANULMÁNYOK:

  Németh Zoltán (2004): A nyitott mű mint sikerkönyv. In: Bárka, 12. évf., 2. sz., 103–107., ISSN: 1217-3053.
   

  INTERNETES HIVAKOZÁSOK:

  A hivatkozott adatok (szerző, tanulmány címe, megjelenés adatai) feltüntetése után megadjuk a linket, végül zárójelben az utolsó letöltés idejét, ebben a formában:
   

  Sándor Katalin (2006): Közelítések a médiumköziség kérdéseihez I.. In: Iskolakultúra, 16. évf., 1. sz., 17–36., url: http://real. mtak. hu/ 57782/ 1/ EPA00011_ iskolakultura_ 2006_  01_ 017-036.pdf (Letöltés ideje: 2021. március 20.)

A Katedra folyóirat a köz- és felsőoktatásban részt vevő pedagógusok számára szóló folyóirat, amely tudományos, ismeretterjesztő és módszertani jellegű szakírásokat tartalmaz. A publikációk megjelenését szerkesztési folyamat előzi meg, amely szakmai és nyelvi-stilisztikai korrektúrát foglal magába. A főszerkesztő és a szerkesztő biztosítják a kéziratok publikálás előtti bizalmas megőrzését. Jogukban áll eldönteni, hogy a szerkesztőségbe küldött szövegek közül melyeket teszik közzé – erről kizárólag az adott írás szakmai színvonala alapján döntenek. Szükség esetén a szerzőtől módosításokat kérhetnek a szövegen. A kéziratokat nem őrzik meg, a nem publikált írásokat nem küldik vissza.
 
A Katedra folyóiratban eredeti, korábban nem közölt, eredeti, szakmai szempontból releváns, hivatkozásokkal ellátott publikációk jelennek meg, amelyért a szerzők vállalnak felelősséget. Amennyiben a szerző pontatlanságot fedez fel szövegében, az ő felelőssége értesíteni a szerkesztőt és együtt­működni vele a publikáció javításáról.

A Katedra folyóirat profilja

A Katedra folyóirat a Katedra csoport részét képezi, amely más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő három egységből áll: a Katedra folyóiratból, a Katedra-versenyekből és a Katedra Társaságból. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoport elindítója és fenntartója a Katedra Alapítvány.
 
A Katedra folyóirat egy Szlovákiában megjelenő pedagógiai-szakmódszertani havilap, ami a tanévet kísérve évfolyamonként tízszer, szeptembertől júniusig jelenik meg. Első száma 1993-ban látott napvilágot a Lilium Aurum Kiadó gondozásában, később a Katedra Alapítvány vállalta fel a működtetését. 2021 őszétől, a XXIX. évfolyamtól kizárólag elektronikus formában érhető el, és mindig az adott hónap első napján jelenik meg.
 
A folyóirat elsődleges célja a felvidéki magyar oktatási-nevelési folyamatokat érintő aktuális és stra­tégiai jellegű problémák megvitatása, a közoktatással és felsőoktatással összefüggő alapvető kérdések feltárása, a kurrens szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek közvetítése, a legfrissebb pedagógiai-didaktikai és oktatáspolitikai kutatások prezentálása és az oktatásügybeli jó gyakorlatok népszerűsítése. Ennek fényében a folyóirat célközönségét (elsősorban) a felvidéki magyar közoktatás, felsőoktatás szereplői és irányítói, illetve az egész Kárpát-medencében résztvevő, magyar oktatási kérdésekkel foglalkozó szereplők alkotják.
 
A 40 oldalas folyóirat négy tematikus egységből áll: egy tematikus blokkból, ami valamilyen kiemelt témakörrel foglalkozik; pedagógiai-pszichológiai orientáltságú szakcikkekből; szaktantárgyakkal kapcsolatos elméleti tanulmányokból és mód­szertani jellegű szakcikkekből; valamint a felvidéki iskolákról és oktatásüggyel foglalkozó intézményekről, szervezetekről szóló tudósításokból épül fel.
 
A Katedra folyóirat szerepel az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottságának folyóiratlistáján.

10. szám
2021. június

XXVIII. évfolyam

10. szám
2021. június

9. szám
2021. május

8. szám
2021. április

7. szám
2021. március

6. szám
2021. febuár

5. szám
2021. január

4. szám
2020. december

3. szám
2020. november

2. szám
2020. október

1. szám
2020. szeptember

Főszerkesztő:
Hodossy Gyula

Vezető szerkesztő:
Petres Csizmadia Gabriella

Korrektor:
Petres Sándor

Örökös munkatárs:
Turczel Lajos

A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor

Szerkesztőbizottsági tagok:
Bárczi Zsófia
Hrbácsek Noszek Magdolna
Kalácska József
Klemen Terézia
Krippel Éva
Novák Mónika
Pázmány Annamária
Pintes Gábor
Szokol Dezső

Nyomdai előkészítés:
Rácz Éva

Webadminisztrátor:
Decsi Zoltán

Kiadja:
a Lilium Aurum Könyvkiadó és a Katedra Alapítvány

Felelős kiadó:
Hodossy Gyula

ISSN 2729-9066

Katedra Alapítvány
 
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda
929 01 (Dunaszerdahely)
Szlovákia
 
Tel.: 00421 (0)903 724 781
 
e-mail:
katedra@katedra.sk,
katedra. szerkesztoseg@ gmail. com
 
honlap: https://katedra.sk
 
IČO: 35591609
DIČ: 2021130969
 1. A kézirat formai elvárásai

  A Katedra folyóirat évente 10 lapszámot tesz közzé. Az egyes számok szeptembertől júniusig, minden hónap 1. napján jelennek meg a https://katedra.sk Katedra folyóirat aloldalán. A lapzártát mindig az adott szám megjelenését megelőző hónap 5.  napján tartjuk.

  A lapba beérkező kéziratokat MS Word-formátumban, A4-es oldalon, 12‑es betűmérettel, 1‑es sorközzel, balra kizártan, Times New Roman betűtípussal szedve küldik el a szerzők a katedra. szerkesztoseg@ gmail. com e-mail-címre.

 1. A publikációk felépítése
  • A szerző teljes neve
  • A publikáció címe
  • Alcímekkel tagolt szövegtörzs (az alcímeket nem számozzuk)
  • A felhasznált irodalom jegyzéke
  • A szerző affiliációja
  • A kép- vagy ábramellékletet külön csatolmányban kérjük küldeni.
 2. A szerző affiliációja

  A Katedra a következő adatokat teszi közzé a szerzőkről:

  • Titulusokkal ellátott név
  • Munkahely, beosztás
  • Publikus e-mail-cím
  • Lakhely (csupán: településnév)
 3. Terjedelem

  A Katedra tanulmányokat, szakcikkeket és tudósításokat tesz közzé.

  A tanulmányok terjedelme 15 000 – 18 000 karakter (lábjegyzetekkel, szóközökkel, felhasznált irodalommal együtt)

  A szakcikkek terjedelme 10 000 – 15 000 karakter (lábjegyzetekkel, szóközökkel, felhasznált irodalommal együtt).

  A tudósítások terjedelme 3 000 – 5 000 karakter.

  Kivételes esetben lehetőség nyílik a terjedelmi korlátok áthágására, ezt azonban a szerkesztővel kell egyeztetni.
   

 4. Hivatkozások

  A folyóirat szövegbelseji, zárójelben közölt hivatkozásokat tartalmaz, amely a szerző családnevét, a kiadás évét és a hivatkozott oldalszámo(ka)t jelöli ki (az oldalszámok között nagykötőjel szerepel). Az egyes adatokat vesszővel választjuk el, a számok után nem szerepel pont: pl. (Tóth, 2021, 15–16)
   

 5. Felhasznált irodalom jegyzéke

  A felhasznált irodalmat betűrendben, sorszám vagy egyéb jelölés nélkül, egymás alatti tételekként tüntetjük fel, a következő módon:

  • A szerző teljes neve: családnév, utónév
  • A kiadvány megjelenésének az éve
  • A kiadvány címe – dőlt betűvel
  • Monográfiák, tanulmánykötetek esetében:
   • A kiadás helye
   • A kiadó neve
   • Tanulmányköteteknél: a hivatkozott oldalszámok
  • Folyóiratcikkek esetében:
   • A folyóirat neve
   • Évfolyam
   • Lapszám
   • Oldalszám(ok)
  • ISBN- vagy ISSN-szám

  MONOGRÁFIÁK:

  Kiss Judit (2008): Bevezetés a gyermekirodalomba. Kolozsvár, Ábel Kiadó, ISBN: 978-973-1140-766.
   

  Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (2016): Gyermeklélektan. Budapest, Libri Kiadó, ISBN: 978-963-4430-35-6.
   

  TANULMÁNYKÖTETBEN MEGJELENT TANULMÁNYOK:

  • EGY SZERZŐS KÖTET ESETÉBEN:

   Komáromi Gabriella (1999): Mesék, meseregények, gyerektörténetek. In: Uő (szerk.): Gyermekirodalom. Budapest, Helikon Kiadó, 207–231., ISBN: 978-963-2086-10-1.
    

   Lejeune, Philippe (2003): Az önéletírói paktum (ford. Varga Róbert). In: Uő: Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatott tanulmányok Philippe Lejeune írásaiból (szerk. Z. Varga Zoltán). Budapest, L’Harmattan Kiadó, 17–46., ISBN: 978-963-945-725-6.
    

  • TÖBBSZERZŐS KÖTET ESETÉBEN:

   Nagy Gabriella Ágnes (2017): Hagyományos (nép)mesemondás. In: Hansági Ágnes – Hermann Zoltán – Mészáros Márton – Szekeres Nikoletta (szerk.): Mesebeszéd. A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve. Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 169–222., ISBN: 978-615-572-905-8.

  PERIODIKÁBAN KÖZÖLT TANULMÁNYOK:

  Németh Zoltán (2004): A nyitott mű mint sikerkönyv. In: Bárka, 12. évf., 2. sz., 103–107., ISSN: 1217-3053.
   

  INTERNETES HIVAKOZÁSOK:

  A hivatkozott adatok (szerző, tanulmány címe, megjelenés adatai) feltüntetése után megadjuk a linket, végül zárójelben az utolsó letöltés idejét, ebben a formában:
   

  Sándor Katalin (2006): Közelítések a médiumköziség kérdéseihez I.. In: Iskolakultúra, 16. évf., 1. sz., 17–36., url: http://real. mtak. hu/ 57782/ 1/ EPA00011_ iskolakultura_ 2006_  01_ 017-036.pdf (Letöltés ideje: 2021. március 20.)

A Katedra folyóirat a köz- és felsőoktatásban részt vevő pedagógusok számára szóló folyóirat, amely tudományos, ismeretterjesztő és módszertani jellegű szakírásokat tartalmaz. A publikációk megjelenését szerkesztési folyamat előzi meg, amely szakmai és nyelvi-stilisztikai korrektúrát foglal magába. A főszerkesztő és a szerkesztő biztosítják a kéziratok publikálás előtti bizalmas megőrzését. Jogukban áll eldönteni, hogy a szerkesztőségbe küldött szövegek közül melyeket teszik közzé – erről kizárólag az adott írás szakmai színvonala alapján döntenek. Szükség esetén a szerzőtől módosításokat kérhetnek a szövegen. A kéziratokat nem őrzik meg, a nem publikált írásokat nem küldik vissza.
 
A Katedra folyóiratban eredeti, korábban nem közölt, eredeti, szakmai szempontból releváns, hivatkozásokkal ellátott publikációk jelennek meg, amelyért a szerzők vállalnak felelősséget. Amennyiben a szerző pontatlanságot fedez fel szövegében, az ő felelőssége értesíteni a szerkesztőt és együtt­működni vele a publikáció javításáról.