Szerzőinknek

A kézirat formai elvárásai

A Katedra folyóirat évente 10 lapszámot tesz közzé. Az egyes számok szeptembertől júniusig, minden hónap 1. munkanapján jelennek meg a https://katedra.sk Katedra folyóirat aloldalán. A lapzártát mindig az adott szám megjelenését megelőző hónap 5.  napján tartjuk.

A lapba beérkező kéziratokat MS Word-formátumban, A4-es oldalon, 12‑es betűmérettel, 1‑es sorközzel, balra kizártan, Times New Roman betűtípussal szedve küldik el a szerzők a katedra. szerkesztoseg@ gmail. com e-mail-címre.

 1. A publikációk felépítése

  • A szerző teljes neve
  • A publikáció címe
  • Alcímekkel tagolt szövegtörzs (az alcímeket nem számozzuk)
  • A felhasznált irodalom jegyzéke
  • A szerző affiliációja
  • A kép- vagy ábramellékletet külön csatolmányban kérjük küldeni.
 2. A szerző affiliációja

  A Katedra a következő adatokat teszi közzé a szerzőkről:

  • Titulusokkal ellátott név
  • Munkahely, beosztás
  • Publikus e-mail-cím
  • Lakhely (csupán: településnév)
 3. Terjedelem

  A Katedra tanulmányokat, szakcikkeket és tudósításokat tesz közzé.

  A tanulmányok terjedelme 15 000 – 18 000 karakter (lábjegyzetekkel, szóközökkel, felhasznált irodalommal együtt)

  A szakcikkek terjedelme 8 000 – 13 000 karakter (lábjegyzetekkel, szóközökkel, felhasznált irodalommal együtt).

  A tudósítások terjedelme 3 000 – 4 000 karakter.

  Kivételes esetben lehetőség nyílik a terjedelmi korlátok áthágására, ezt azonban a szerkesztővel kell egyeztetni.

  Kérjük a szerzőket, küldjenek személyesen készített vagy engedéllyel közölhető fotót, illusztrációt is az írásukhoz.

 4. Hivatkozások

  A folyóirat szövegbelsejizárójelben közölt hivatkozásokat tartalmaz, amely a szerző családnevét, a kiadás évét és a hivatkozott oldalszámo(ka)t jelöli ki (az oldalszámok között nagykötőjel szerepel). Az egyes adatokat vesszővel választjuk el, a számok után nem szerepel pont: pl. (Tóth, 2021, 15–16)

 5. Felhasznált irodalom jegyzéke

  A felhasznált irodalmat betűrendben, sorszám vagy egyéb jelölés nélkül, egymás alatti tételekként tüntetjük fel, a következő módon:

  • A szerző teljes neve: családnév, utónév
  • A kiadvány megjelenésének az éve
  • A kiadvány címe – dőlt betűvel
  • Monográfiák, tanulmánykötetek esetében:
   • A kiadás helye
   • A kiadó neve
   • Tanulmányköteteknél: a hivatkozott oldalszámok
  • Folyóiratcikkek esetében:
   • A folyóirat neve
   • Évfolyam
   • Lapszám
   • Oldalszám(ok)
  • ISBN- vagy ISSN-szám

  MONOGRÁFIÁK:

  Kiss Judit (2008): Bevezetés a gyermekirodalomba. Kolozsvár, Ábel Kiadó, ISBN: 978-973-1140-766.
  Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (2016): Gyermeklélektan. Budapest, Libri Kiadó, ISBN: 978-963-4430-35-6.
  TANULMÁNYKÖTETBEN MEGJELENT TANULMÁNYOK:

  • EGY SZERZŐS KÖTET ESETÉBEN:Komáromi Gabriella (1999): Mesék, meseregények, gyerektörténetek. In: Uő (szerk.): Gyermekirodalom. Budapest, Helikon Kiadó, 207–231., ISBN: 978-963-2086-10-1.
   Lejeune, Philippe (2003): Az önéletírói paktum (ford. Varga Róbert). In: Uő: Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatott tanulmányok Philippe Lejeune írásaiból (szerk. Z. Varga Zoltán). Budapest, L’Harmattan Kiadó, 17–46., ISBN: 978-963-945-725-6.
  • TÖBBSZERZŐS KÖTET ESETÉBEN:Nagy Gabriella Ágnes (2017): Hagyományos (nép)mesemondás. In: Hansági Ágnes – Hermann Zoltán – Mészáros Márton – Szekeres Nikoletta (szerk.): Mesebeszéd. A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve. Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 169–222., ISBN: 978-615-572-905-8.

  PERIODIKÁBAN KÖZÖLT TANULMÁNYOK:

  Németh Zoltán (2004): A nyitott mű mint sikerkönyv. In: Bárka, 12. évf., 2. sz., 103–107., ISSN: 1217-3053.
  INTERNETES HIVAKOZÁSOK:

  A hivatkozott adatok (szerző, tanulmány címe, megjelenés adatai) feltüntetése után megadjuk a linket, végül zárójelben az utolsó letöltés idejét, ebben a formában:
  Sándor Katalin (2006): Közelítések a médiumköziség kérdéseihez I.. In: Iskolakultúra, 16. évf., 1. sz., 17–36., url: http://real. mtak. hu/ 57782/ 1/ EPA00011_ iskolakultura_ 2006_  01_ 017-036.pdf (Letöltés ideje: 2021. március 20.)

 6. Bírált tanulmányok

  2022 szeptemberétől lapszámonként 2-3 tanulmány anonim bírálatát is biztosítjuk. A beérkezett tanulmányok közül a szerkesztőség választja ki, melyik írást helyezi bírálati folyamat alá, azonban a szerzők maguk is kérhetik a recenzeálás elindítását. A bírálati folyamatról a tanulmány végén egy megjegyzést ad hírt. Mivel a recenzeálás hosszabb szerkesztési időt vesz igénybe, legalább 2 hónappal a  megjelenés előtt kérjük ezeket a  kéziratokat a  szerkesztőségbe juttatni.

  A bírálati folyamat állomásai:

  • a kézirat beküldése a szerkesztőségbe (a katedra​.szerkesztose​g@gmail​.com címre), esetlegesen kiegészítve a bírálat igénylésével
  • a szerkesztőség 2 anonim bírálót kér fel a tanulmány értékelésére
  • a bírálatok eljuttatása a szerzőhöz
  • a bírálói észrevételek bedolgozása, a tanulmány javított változatának a szerkesztőségbe juttatása
  • a tanulmány szerkesztése, korrektúrája
  • a tanulmány közzététele az aktuális Katedrában
 7. Illusztrációk, ábrák, fotók

  Az íráshoz tartozó vizuális elemeket mellékletként (pl. jpg-formátumban) és Wordbe illesztetten IS kérjük elküldeni. Kérjük, minden esetben tüntessék fel ezek forrását is. Személyalakos fotót csak abban az esetben fogadunk el, ha a fotón szereplő személy vagy annak törvényes képviselője írásos beleegyezését adta a közzétételre. Az írásos beleegyezés nyomtatványa ITT érhető el.